مطالعات اسلامی, دوره (3), شماره (85), سال (2011-3) , صفحات (9-50)

عنوان : ( بررسی تطبیقی مبانی خاص روشهای تفسیر قرآن وانگاره های هرمنوتیست های کلاسیک )

نویسندگان: علیرضا آزاد , محمدعلی رضائی کرمانی نسب پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فهم آیات قرآن مستلزم به کارگیری روشهایی است که بر پایه مبانی صحیحی بنا شده باشند. مطالعه تطبیقی یکی از پژوهش هایی است که می تواند به مفسران در اتخاذ مبانی و روشهای بهینه تفسیری، یاری رساند. با توجه به اهمیت هرمنوتیک و وجود دغدغه های تفسیری مشترک میان مفسران و هرمنوتیستها، در پژوهش حاضر به بررسی تطبیقی مبانی پنج روش اصلی تفسیر قرآن (قرآن به قرآن، روایی، ادبی، عقلی، باطنی) با انگاره های هفت نفر از مشهورترین هرمنوتیستهای کلاسیک (کلادنیوس، آست، ولف، شلایرماخر، بوئک، درویزن، دیلتای) پرداخته شده است. در این پژوهش نشان دادیم که علی رغم پیش فرضها و مبادی معرفتی متفاوت، شباهتهایی میان مبانی خاص هر یک از روشهای تفسیر قرآن و انگاره های هرمنوتیستهای کلاسیک وجود دارد.

کلمات کلیدی

تفسیرقرآن . هرمنوتیک .هرمنوتیست های کلاسیک .روش های تفسیری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1014922,
author = {آزاد, علیرضا and رضائی کرمانی نسب پور, محمدعلی},
title = {بررسی تطبیقی مبانی خاص روشهای تفسیر قرآن وانگاره های هرمنوتیست های کلاسیک},
journal = {مطالعات اسلامی},
year = {2011},
volume = {3},
number = {85},
month = {March},
issn = {1010-4992},
pages = {9--50},
numpages = {41},
keywords = {تفسیرقرآن . هرمنوتیک .هرمنوتیست های کلاسیک .روش های تفسیری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تطبیقی مبانی خاص روشهای تفسیر قرآن وانگاره های هرمنوتیست های کلاسیک
%A آزاد, علیرضا
%A رضائی کرمانی نسب پور, محمدعلی
%J مطالعات اسلامی
%@ 1010-4992
%D 2011

[Download]