برنامه و بودجه, دوره (9), شماره (4), سال (2004-11) , صفحات (3-35)

عنوان : ( مقایسه کارایی سرمایه گذاری در بخش های خصوصی و دولتی در ایران رویکردی برای خصوصی سازی )

نویسندگان: حسین محمدی , علی طیب نیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله کارایی سرمایه گذاری های انجام شده توسط بخش های دولتی و خصوصی در ایران با استفاده از یک مدل رشد درونزا مقایسه شده است.

کلمات کلیدی

, خصوصی سازی, بخش خصوصی, بخش دولتی, سرمایه گذاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1014923,
author = {محمدی, حسین and علی طیب نیا},
title = {مقایسه کارایی سرمایه گذاری در بخش های خصوصی و دولتی در ایران رویکردی برای خصوصی سازی},
journal = {برنامه و بودجه},
year = {2004},
volume = {9},
number = {4},
month = {November},
issn = {1027-6386},
pages = {3--35},
numpages = {32},
keywords = {خصوصی سازی- بخش خصوصی- بخش دولتی- سرمایه گذاری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه کارایی سرمایه گذاری در بخش های خصوصی و دولتی در ایران رویکردی برای خصوصی سازی
%A محمدی, حسین
%A علی طیب نیا
%J برنامه و بودجه
%@ 1027-6386
%D 2004

[Download]