تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی, دوره (161), شماره (127), سال (2008-9) , صفحات (1-16)

عنوان : ( ترکیب های فعلی زبان روسی و نحوه بیان آن ها در زبان فارسی )

نویسندگان: دکتر میریلا احمدی , حسین شیخی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

«ترکیب واژه یا ترکیب واژگانی» مانند جمله از واحدهای اصلی نحو می باشد که در زبان فارسی نیز همانند زبان روسی، اهمیت ویژه ای در ساخت جمله دارد. ترکیب واژه ها در زبان روسی از لحاظ ساختار به سه دسته تقسیم می شوند: ترکیب های فعلی ، اسمی و قیدی . در این مقاله تلاش شده است نحوه ی بیان ترکیب های فعلی زبان روسی در زبان فارسی مورد بررسی قرار گیرد. این مقاله بر اساس ترکیب های فعلی زبان روسی و ترجمه های آن ها در زبان فارسی نوشته شده است.

کلمات کلیدی

, ترکیب فعلی , ترکیب واژه (ترکیب واژگانی), فعل, زبان روسی, زبان فارسی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1014940,
author = {دکتر میریلا احمدی and شیخی, حسین},
title = {ترکیب های فعلی زبان روسی و نحوه بیان آن ها در زبان فارسی},
journal = {تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی},
year = {2008},
volume = {161},
number = {127},
month = {September},
issn = {1735-1596},
pages = {1--16},
numpages = {15},
keywords = {ترکیب فعلی ، ترکیب واژه (ترکیب واژگانی)، فعل، زبان روسی، زبان فارسی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ترکیب های فعلی زبان روسی و نحوه بیان آن ها در زبان فارسی
%A دکتر میریلا احمدی
%A شیخی, حسین
%J تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی
%@ 1735-1596
%D 2008

[Download]