پژوهش های کاربردی زراعی, دوره (1), شماره (75), سال (2007-9) , صفحات (97-100)

عنوان : ( کلونینگ ژن F ویروس بیماری نیوکاسل در باکتری Escherichia.Coli )

نویسندگان: فرج اله شهریاری احمدی , محمدرضا باسامی , سیدحسن مرعشی , سیدعلیرضا موسوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده بیماری ویروسی نیوکاسل از مهمترینبیماریهای طیور میباشدکه سالیانه خسارات زیادی ایجاد مینماید. با توسعه مهندسی (HN) و هماگلوتنین نورآمینیداز (F) ژنتیک، امروزه از گیاهان برای تولید واکسنهای انسانی و دا می استفاده میشود. ژنهای فیوژن ،E.coli ژنهائی این ویروسهستند که در عفونتزایی و بیماریزایی اهمیت دارند. در اولین اقدا م برای کلونینگاین ژن د ر باکتری تکثیر گردید. PCR آن ساخته شد و سپستوسط واکنش cDNA این ویروسجداسازی، و B از سویه 1 RNA از طریق استخراج F ژن pUC و ناقل 18 F استفاده شد. ژن SacI و EcoRI از هضم آنزیمیتوسطآنزیمهای ،PCR جهتتائید اختصاصی بودن محصول T4 DNA Ligase مورد هضم مضاعفقرار گرفتند. محصولاتهضم مضاعفتوسط آنزیم BamHI و XbaI توسط آنزیمهای برشی ترانسفورم گردید. از پرگنههای سفید که نشان دهنده نوترکیببود ن E.coli به هم متصل گردیدن د و ناقل نوترکیبدر باکتری وجود ژن BamHI و XbaI و SacI و EcoRI باکتری حامل آنها بود استخراج پلاسمید انجام گرفتو توسط هضم با آنزیمهای برشی در داخل پلاسمید تأئید گردید. تکوینکلون باکتری حامل این ژن منبعیپاید ا ر جهت دسترسی بهکلون فیوژن جهت بیان ژن در سیستمهای مختلف از جمله انتقال به گیاه میباشد.

کلمات کلیدی

, ویروس بیماری نیوکاسل(NDV), کلونینگ و ژن فیوژن(Fusion)
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1014942,
author = {شهریاری احمدی, فرج اله and باسامی, محمدرضا and مرعشی, سیدحسن and موسوی, سیدعلیرضا},
title = {کلونینگ ژن F ویروس بیماری نیوکاسل در باکتری Escherichia.Coli},
journal = {پژوهش های کاربردی زراعی},
year = {2007},
volume = {1},
number = {75},
month = {September},
issn = { ۲۳۵۸-۴۰۵۸ },
pages = {97--100},
numpages = {3},
keywords = {ویروس بیماری نیوکاسل(NDV)-کلونینگ و ژن فیوژن(Fusion)},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کلونینگ ژن F ویروس بیماری نیوکاسل در باکتری Escherichia.Coli
%A شهریاری احمدی, فرج اله
%A باسامی, محمدرضا
%A مرعشی, سیدحسن
%A موسوی, سیدعلیرضا
%J پژوهش های کاربردی زراعی
%@ ۲۳۵۸-۴۰۵۸
%D 2007

[Download]