پیام جهانی فردوسی , 2009-05-14

عنوان : ( نقش توانایی تعبیر خواب در به صدارت رسیدن یوسف و بزرگمهر )

نویسندگان: محمدجواد مهدوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در گذشته توانایی تعبیر خواب نشانه رازدانی فرد و ارتباط او با جهان ماوراء تلقی می شده و این ویژگی فرد را شایسته آن می ساخته که در جایگاه مهمی همچون صدارت قرار گیرد. همین ویژگی مشترک در یوسف و بزرگمهر دیده می شود.

کلمات کلیدی

, یوسف, بزرگمهر, آیینهای ابتدایی, تعبیر خواب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1014949,
author = {مهدوی, محمدجواد},
title = {نقش توانایی تعبیر خواب در به صدارت رسیدن یوسف و بزرگمهر},
booktitle = {پیام جهانی فردوسی},
year = {2009},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {یوسف، بزرگمهر، آیینهای ابتدایی، تعبیر خواب},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نقش توانایی تعبیر خواب در به صدارت رسیدن یوسف و بزرگمهر
%A مهدوی, محمدجواد
%J پیام جهانی فردوسی
%D 2009

[Download]