هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت , 2009-12-17

عنوان : ( همانندسازی سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی (مورد مطالعه؛ هتل پنج ستاره پارس) )

نویسندگان: علی نوری ملو , حبیب اله دعائی , سعید مرتضوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رفتارهای شهروندی سازمانی به عنوان رفتارهای اختیاری و آگاهانه کارکنان، تاثیر بسزایی بر عملکرد فردی و سازمانی دارد. اینگونه رفتارها با حمایت از محیط اجتماعی و روانشناختی سازمانها سهم بسزایی در تحقق اهداف سازمانی دارند. از سویی دیگر، با توجه به تئوری هویت اجتماعی و تئوری خودطبقه بندی، رفتارهای کارکنان تحت تاثیر همانندسازی سازمانی آنها قرار دارد. هدف این مقاله بررسی تاثیر مستقیم همانندسازی سازمانی بر رفتارهای شهروندی سازمانی در هتل پنج ستاره پارس مشهد می باشد. داده های مورد نیاز برای این تحقیق از مجموعه منابع انسانی هتل، به صورت سرشماری، و در قالب پرسشنامه جمع آوری شده است. نتایج این مطالعه که با استفاده از نرم افزار لیزرل نسخه 8.5 و در قالب مدلسازی معادلات ساختاری بدست آمده است، حکایت از تائید اثر مستقیم همانندسازی سازمانی کارکنان این هتل بر ارائه رفتارهای شهروندی سازمانی آنها دارد.

کلمات کلیدی

, رفتار شهروندی سازمانی, همانند سازی سازمانی, هویت اجتماعی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1014952,
author = {نوری ملو, علی and دعائی, حبیب اله and مرتضوی, سعید},
title = {همانندسازی سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی (مورد مطالعه؛ هتل پنج ستاره پارس)},
booktitle = {هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت},
year = {2009},
location = {تهران, ايران},
keywords = {رفتار شهروندی سازمانی، همانند سازی سازمانی، هویت اجتماعی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T همانندسازی سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی (مورد مطالعه؛ هتل پنج ستاره پارس)
%A نوری ملو, علی
%A دعائی, حبیب اله
%A مرتضوی, سعید
%J هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت
%D 2009

[Download]