مشکوه, دوره (1), شماره (95), سال (2007-7) , صفحات (100-111)

عنوان : ( هبوط در ادبیات عرفانی فارسی )

نویسندگان: محمدجواد مهدوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هبوط در ادبیات ما نمایشگر آغاز یک سفر عرفانی برای انسان است که عشق و مسئولیت از طریق آن معنا می یابد. در این نوشتار دیدگاه های مطرح شده در این باره در آثار ادب عرفانی فارسی با نگاه به سیر تاریخی آن مورد بررسی قرار گرفته است.

کلمات کلیدی

, هبوط, ادبیات عرفانی فارسی, آفرینش, آدم , حوا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1014954,
author = {مهدوی, محمدجواد},
title = {هبوط در ادبیات عرفانی فارسی},
journal = {مشکوه},
year = {2007},
volume = {1},
number = {95},
month = {July},
issn = {1683-8033},
pages = {100--111},
numpages = {11},
keywords = {هبوط- ادبیات عرفانی فارسی- آفرینش- آدم - حوا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T هبوط در ادبیات عرفانی فارسی
%A مهدوی, محمدجواد
%J مشکوه
%@ 1683-8033
%D 2007

[Download]