دانشکده فنی دانشگاه تهران, دوره (43), شماره (1), سال (2009-5) , صفحات (65-77)

عنوان : ( بررسی شکل دهی معکوس شونده صفحات نازک با در نظر گرفتن پدیده باشینگر )

نویسندگان: مهران کدخدایان , جواد مسیبی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله شکل دهی صفحات نازک فلزی تحت بارگذاری معکوس شونده با در نظر گرفتن پدیدة باشینگر بررسی شده است. مدلهای مختلف ساختاری در تئوری پلاستیسیته که قادر به تحلیل اینگونه فرآیندها می باشند مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند. در این راستا، انواع مدلهای سخت شوندگی ایزوتروپیک و سینماتیک و ترکیبی از آنها به دو صورت خطی و غیر خطی شامل مدلهای چابچی و یوشیدا بررسی شده است. توانایی برترین مدلهای پیشنهادی در فرآیند کشش عمیق کاملاً معکوس شونده مورد مطالعه قرار گرفته و با سایر نتایج موجود مقایسه گردیده است. در فرآیند مورد بررسی، توزیع تنش محوری و فون میسز برای یک نقطة گواه در طول بارگذاری رفت و برگشتی بدست آمده است. تغییرات نیروی پانچ بر حسب تغییر مکان برای مدلهای مختلف با ورقهایی از جنس و ضخامت‌های متفاوت محاسبه شده است.

کلمات کلیدی

, واژه‌های کلیدی: شکل دهی معکوس شونده, اثر بوشینگر, ورقهای نازک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1014955,
author = {کدخدایان, مهران and مسیبی, جواد},
title = {بررسی شکل دهی معکوس شونده صفحات نازک با در نظر گرفتن پدیده باشینگر},
journal = {دانشکده فنی دانشگاه تهران},
year = {2009},
volume = {43},
number = {1},
month = {May},
issn = {1026-0803},
pages = {65--77},
numpages = {12},
keywords = {واژه‌های کلیدی: شکل دهی معکوس شونده- اثر بوشینگر- ورقهای نازک فلزی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی شکل دهی معکوس شونده صفحات نازک با در نظر گرفتن پدیده باشینگر
%A کدخدایان, مهران
%A مسیبی, جواد
%J دانشکده فنی دانشگاه تهران
%@ 1026-0803
%D 2009

[Download]