پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (2), شماره (1), سال (2010-4) , صفحات (19-32)

عنوان : ( اثر پروبیوتیک ساکارومایسس سرویسیه سی ان سی ام آی -1079 بر پارامترهای خونشناختی، رشد وسلامت گوساله های هلشتاین نوزاد )

نویسندگان: غلامرضا محمدی , مهرداد مهری , ابوذر احمدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پروبیوتیک ها برای کنترل یا حفظ شرایط پایدار باکتریهای روده استفاده می شوند .هنگامی که جمعیت باکتریایی توسط استرس یا درمان با آنتی بیوتیک تغییر نماید می تواند موجب کاهش سلامت وکارایی شود. این تجربه برای مطالعه اثرات خوراندن یک پروبیوتیک (ساکارومایسس سرویسیه سی ان سی ام آی – 1079) بر رشد وسلامت گوساله های هتشتاین نوزاد طراحی گردید. 45 راس گوساله هلشتاین نوزاد از یکی از گاوداریهای شیری اطراف مشهد جهت انجام این مطالعه انتخاب شدند.پس از تولد ، گوساله ها به طور تصادفی به سه گروه مساوی تقسیم شدند.گوساله های گروه I پروبیوتیک دریافت نکردند.گوساله های گروهII (گروه آزمایش I) به مقدار یک گرم در روز ابتدا همراه کلسترم وبعد همراه شیر در طول دوهفته اول زندگی شان پروبیوتیک دریافت کردند. گوساله های گروه III (گروه آزمایش II) به مقدار یک گرم در روز ابتدا همراه کلسترم وبعد همراه شیر در طول سه هفته اول زندگی شان پروبیوتیک دریافت کردند در طول هفته سوم جیره همه گوساله ها با افزودن شیر جانشین شونده بجای شیر طبیعی تغییر کرد.وزن ورشد اسکلتی (دور سینه ، طول وارتفاع بدن ازجدوگاه)در زمان تولد وهرهفته تا سن 5 هفتگی اندازه گیری شد.نمونه های خون از ورید وداج گوساله ها در زمان وزن کشی اخذ وبرای آزمایشات خونشناختی ، غلظت پروتئین تام وفیبرینوژن سرم مورد استفاده قرار گرفت.درجات قوام مدفوع(آبکی بودن) بصورت روزانه نظارت وارزیابی می شد.همچنین وضعیت سلامت گوساله ها ثبت می گردید.داده های بدست آمده توسط نرم افزار آماری SPSS13 با استفاده از آزمون آنالیز واریانس ،کراسکال والیس ومربع کای تجزیه تحلیل گردید. شاخص های خونشناختی، غلظت پروتئین تام وفیبرینوژن سرم ،رشد اسکلتی ، متوسط افزایش وزن روزانه ،وقوع اسهال وروزهای درمان اختلاف آماری معنی داری بین گوساله های سه گروه نشان نداد(P>0.05) درحالی که قوام مدفوع (آبکی بودن) در سن سه هفتگی بین گوساله های گروه I و گوساله های III بترتیب 26/0± 8/1 و07/0± 07/1 اختلاف آماری معنی دار وجودداشت (P<0.05). نتایج نشان می دهد تحت شرایط این مطالعه ، پروبیوتیک ساکارومایسس سرویسیه سی ان سی ام آی – 1079 در بهبود رشد وسلامت گوساله موثر نبوده اما ، تحت شرایط استرس غذایی در حفظ قوام مدفوع موثر بوده است.

کلمات کلیدی

, گوساله, پروبیوتیک, ساکارومایسس سرویسیه, سلامت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1014957,
author = {محمدی, غلامرضا and مهری, مهرداد and احمدی, ابوذر},
title = {اثر پروبیوتیک ساکارومایسس سرویسیه سی ان سی ام آی -1079 بر پارامترهای خونشناختی، رشد وسلامت گوساله های هلشتاین نوزاد},
journal = {پژوهشهای علوم دامی ایران},
year = {2010},
volume = {2},
number = {1},
month = {April},
issn = {2008-3106},
pages = {19--32},
numpages = {13},
keywords = {گوساله،پروبیوتیک، ساکارومایسس سرویسیه، سلامت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر پروبیوتیک ساکارومایسس سرویسیه سی ان سی ام آی -1079 بر پارامترهای خونشناختی، رشد وسلامت گوساله های هلشتاین نوزاد
%A محمدی, غلامرضا
%A مهری, مهرداد
%A احمدی, ابوذر
%J پژوهشهای علوم دامی ایران
%@ 2008-3106
%D 2010

[Download]