نهمین کنفرانس هوا فضای ایران , 2010-02-08

عنوان : ( مدلسازی تغییر شکل لوله بر اساس پارامترهای بارگذاری در فرایند هیدروفرمینگ )

نویسندگان: مهران کدخدایان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله تغییر شکل لوله در فرآیند هیدروفرمینگ، تحت مسیرهای بارگذاری مختلف مطالعه شده است. بعد از تعیین شکل کلی مسیرهای بارگذاری، هر مسیر بارگذاری به متغیرهای مشخص تقسیم گردید. به منظور مدل سازی رفتار تغییر شکل بر اساس این متغیرهای بارگذاری، به داده های آزمایشگاهی نیاز است که در اینجا از روش طراحی آزمایشات (DOE) بر مبنای طرح تاگوچی و آزمایشات دو سطحی، 32 مسیر بارگذاری استفاده گردید. هیدروفرمینگ اتصالات T شکل تحت این مسیرهای بارگذاری بوسیله تحلیل اجزا محدود شبیه سازی شده است. نتایج حاصل از تغییر شکل، با استفاده از تحلیل رگرسیون در نرم افزارهای آماری مدل سازی گردیده است و میزان تاثیرگذاری هر پارامتر بر روی تغییر شکل نیز مورد مطالعه قرار گرفته است. بهینه سازی پارامترهای بارگذاری انجام پذیرفته است.

کلمات کلیدی

, کلیدی: هیدروفرمینگ , تاگوچی , رگرسیون , مدل سازی , مسیرهای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1014959,
author = {کدخدایان, مهران},
title = {مدلسازی تغییر شکل لوله بر اساس پارامترهای بارگذاری در فرایند هیدروفرمینگ},
booktitle = {نهمین کنفرانس هوا فضای ایران},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کلیدی: هیدروفرمینگ - تاگوچی - رگرسیون - مدل سازی - مسیرهای بارگذاری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدلسازی تغییر شکل لوله بر اساس پارامترهای بارگذاری در فرایند هیدروفرمینگ
%A کدخدایان, مهران
%J نهمین کنفرانس هوا فضای ایران
%D 2010

[Download]