نهمین کنفرانس هوا فضای ایران , 2010-02-08

عنوان : ( بهینه سازی پارامترهای بارگذاری فرآیند هیدروفرمینگ اتصالات T شکل با روش الگوریتم تبرید تدریجی )

نویسندگان: مهران کدخدایان , احمد عرفانی مقدم , مهدی حیدری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله بهینه سازی پارامترهای بارگذاری در فرآیند هیدروفرمینگ مطالعه می شود. بعد از تعیین متغیرهای موثر بارگذاری، تغییر شکل لوله بر حسب متغیرهای بارگذاری مدل سازی می گردد. به منظور بهینه سازی شرایط بارگذاری بر اساس تغییر شکل لوله، از الگوریتم تبرید تدریجی استفاده می شود. با اعمال توابع مدل سازی شده در الگوریتم، پارامترهای بهینه بارگذاری محاسبه می شود. با استفاده از شبیه سازی اجزا محدود فرآیند، نتایج شرایط بارگذاری بهینه محاسبه می گردد. مقایسه نتایج تغییر شکل حاصل از اعمال شرایط بهینه با نتایج آزمایشگاهی کارائی این روش را تائید می نماید.

کلمات کلیدی

, واژه های کلیدی: هیدروفرمینگ , بهینه سازی , مسیرهای بارگذاری , تبرید تدریجی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1014960,
author = {کدخدایان, مهران and عرفانی مقدم, احمد and حیدری, مهدی},
title = {بهینه سازی پارامترهای بارگذاری فرآیند هیدروفرمینگ اتصالات T شکل با روش الگوریتم تبرید تدریجی},
booktitle = {نهمین کنفرانس هوا فضای ایران},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {واژه های کلیدی: هیدروفرمینگ - بهینه سازی - مسیرهای بارگذاری - تبرید تدریجی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بهینه سازی پارامترهای بارگذاری فرآیند هیدروفرمینگ اتصالات T شکل با روش الگوریتم تبرید تدریجی
%A کدخدایان, مهران
%A عرفانی مقدم, احمد
%A حیدری, مهدی
%J نهمین کنفرانس هوا فضای ایران
%D 2010

[Download]