جستارهای نوین ادبی, دوره (42), شماره (1), سال (2009-6) , صفحات (65-81)

عنوان : ( شخصیت شناسی شغاد در شاهنامه )

نویسندگان: احسان قبول , محمدجعفر یاحقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله علل پیدایش عقده حقارت در شغاد بر اساس نظریه آلفرد آدلر بر رسی شده است

کلمات کلیدی

, شاهنامه, فردوسی, شغاد, رستم, عقده حقارت, شخصیت شناسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1014963,
author = {قبول, احسان and یاحقی, محمدجعفر},
title = {شخصیت شناسی شغاد در شاهنامه},
journal = {جستارهای نوین ادبی},
year = {2009},
volume = {42},
number = {1},
month = {June},
issn = {2008-7187},
pages = {65--81},
numpages = {16},
keywords = {شاهنامه- فردوسی- شغاد- رستم- عقده حقارت- شخصیت شناسی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شخصیت شناسی شغاد در شاهنامه
%A قبول, احسان
%A یاحقی, محمدجعفر
%J جستارهای نوین ادبی
%@ 2008-7187
%D 2009

[Download]