دانشنامه زبان و ادب فارسی, دوره (3), شماره (3), سال (2010-3) , صفحات (438-442)

عنوان : ( روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن )

نویسندگان: محمدجعفر یاحقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مدخل به معرفی همه جانبه و دانشنامه ای تفسیر روض الجنان معرف به تفسیر ابوالفتوح رازی پرداخته شده است

کلمات کلیدی

, روض الجنان, تفسیر قرآن, ابوالفتوح, نثر قرن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1014968,
author = {یاحقی, محمدجعفر},
title = {روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن},
journal = {دانشنامه زبان و ادب فارسی},
year = {2010},
volume = {3},
number = {3},
month = {March},
issn = {0000-0004},
pages = {438--442},
numpages = {4},
keywords = {روض الجنان- تفسیر قرآن- ابوالفتوح- نثر قرن ششم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن
%A یاحقی, محمدجعفر
%J دانشنامه زبان و ادب فارسی
%@ 0000-0004
%D 2010

[Download]