دانشنامه زبان و ادب فارسی, دوره (3), شماره (3), سال (2010-3) , صفحات (732-735)

عنوان : ( سلیمان )

نویسندگان: محمدجعفر یاحقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مدخل زندگی نامه و معجزات حضرت سلیمان آمده و شخیصیت وی در زبان و ادب فارسی بررسی شده است

کلمات کلیدی

, سلیمان, قصص قرآن, پیامبر, تفسیر قرآن,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1014969,
author = {یاحقی, محمدجعفر},
title = {سلیمان},
journal = {دانشنامه زبان و ادب فارسی},
year = {2010},
volume = {3},
number = {3},
month = {March},
issn = {0000-0004},
pages = {732--735},
numpages = {3},
keywords = {سلیمان- قصص قرآن- پیامبر- تفسیر قرآن-},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T سلیمان
%A یاحقی, محمدجعفر
%J دانشنامه زبان و ادب فارسی
%@ 0000-0004
%D 2010

[Download]