هفدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران , 2009-08-31

عنوان : ( سنتز نانوذرات اکسیدمس به روش سل-ژل کمپلکس-پلیمری و بررسی ساختاری و خواص اپتیکی آن )

نویسندگان: مریم خراشادی زاده , ناصر شاه طهماسبی , محمود رضائی رکن آبادی , محمدمهدی باقری محققی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

In this work copper oxide nano particles are synthesized with polymerizing-complaxing sol-gel process which include aim of ethylene glycol and citric acid as the polymer and complex agents, respectively in the 500 , 1000

کلمات کلیدی

, نانو ذرات, اکسید مس, سل, ژل , کمپلکس, پلیمری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1014974,
author = {خراشادی زاده, مریم and شاه طهماسبی, ناصر and رضائی رکن آبادی, محمود and محمدمهدی باقری محققی},
title = {سنتز نانوذرات اکسیدمس به روش سل-ژل کمپلکس-پلیمری و بررسی ساختاری و خواص اپتیکی آن},
booktitle = {هفدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران},
year = {2009},
location = {همدان, ايران},
keywords = {نانو ذرات- اکسید مس-سل-ژل - کمپلکس-پلیمری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T سنتز نانوذرات اکسیدمس به روش سل-ژل کمپلکس-پلیمری و بررسی ساختاری و خواص اپتیکی آن
%A خراشادی زاده, مریم
%A شاه طهماسبی, ناصر
%A رضائی رکن آبادی, محمود
%A محمدمهدی باقری محققی
%J هفدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران
%D 2009

[Download]