دانشنامه جهان اسلام, دوره (13), شماره (13), سال (2009-9) , صفحات (76-83)

عنوان : ( حروف مقطعه )

نویسندگان: سیدکاظم طباطبائی پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در باب حروف مقطعه و مراد و مقصود آن آرای بسیاری وجود دارد. نگارنده در این مقاله این آرا و نظریه ها را بررسیکرده است.

کلمات کلیدی

, قرآن کریم, فواتح سور, حروف مقطعه.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1014976,
author = {طباطبائی پور, سیدکاظم},
title = {حروف مقطعه},
journal = {دانشنامه جهان اسلام},
year = {2009},
volume = {13},
number = {13},
month = {September},
issn = {0000-0003},
pages = {76--83},
numpages = {7},
keywords = {قرآن کریم، فواتح سور، حروف مقطعه.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T حروف مقطعه
%A طباطبائی پور, سیدکاظم
%J دانشنامه جهان اسلام
%@ 0000-0003
%D 2009

[Download]