تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی, دوره (35), شماره (3), سال (2003-2) , صفحات (789-828)

عنوان : ( فاشیسم ایتالیائی وناسیونال سوسیالیسم المانی )

نویسندگان: محمد مظلوم خراسانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله خاستگاه وریشه وقایع قبل و بعد از جنگ جهانی دوم در اروپا به ویژه در ایتالیا والمان که منجر به نظام های سیاسی فاشیسم و ناسیونال سوسیالیسم شد،مورد بررسی قرار گرفته است،که مغایر با نظام های دمکراسی ولیبرال وکثرت گرا است.در این دو کشور نظام سیاسی تک گرا به مخالفت با سوسیالیسم وکاپیتالیسم و روحیه میلیتاریسم و جهانگشائی از سال 1933 تا 1945 حاکمیت داشتند.

کلمات کلیدی

, ناسیونال سوسیالیسم, فاشیسم, لیبرالیسم, سوسیالیسم, میلیتاریسم, امپریالیسم, توتالیتاریسم, پلورالیسم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1014983,
author = {مظلوم خراسانی, محمد},
title = {فاشیسم ایتالیائی وناسیونال سوسیالیسم المانی},
journal = {تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی},
year = {2003},
volume = {35},
number = {3},
month = {February},
issn = {1735-1596},
pages = {789--828},
numpages = {39},
keywords = {ناسیونال سوسیالیسم،فاشیسم،لیبرالیسم،سوسیالیسم،میلیتاریسم،امپریالیسم،توتالیتاریسم،پلورالیسم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T فاشیسم ایتالیائی وناسیونال سوسیالیسم المانی
%A مظلوم خراسانی, محمد
%J تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی
%@ 1735-1596
%D 2003

[Download]