مطالعات اسلامی, دوره (47), شماره (48), سال (2000-9) , صفحات (165-184)

عنوان : ( بررسی فقهی بیمه )

نویسندگان: محمود مولوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با بررسی نظرات موافقین و مخالفین بیمه میتوان نتیجه گرفت که با توجه به عمومات و اطلاقات ادله موافقین و حصری نبودن عقود و عقلایی بودن عقد بیمه و اصل حاکمیت اراده یا اصل آزادی قراردادها، عقد بیمه عقدی مستقل و صحیح بوده و باتوجه به ضرورت اجتماعی و اقتصادی آن مفید و معتبر می باشد.

کلمات کلیدی

, بیمه ,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1014985,
author = {مولوی, محمود},
title = {بررسی فقهی بیمه},
journal = {مطالعات اسلامی},
year = {2000},
volume = {47},
number = {48},
month = {September},
issn = {1010-4992},
pages = {165--184},
numpages = {19},
keywords = {بیمه - فقه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی فقهی بیمه
%A مولوی, محمود
%J مطالعات اسلامی
%@ 1010-4992
%D 2000

[Download]