مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی, دوره (1), شماره (1), سال (2008-11) , صفحات (60-72)

عنوان : ( بررسی کاربست تحقیقات آموزشی از دیدگاه کارشناسان مناطق آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران )

نویسندگان: یحیی قائدی , محمدرضا آهنچیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش، میزان اطلاع از تحقیقات انجام شده، روش های اطلاع از نتایج؛ کاربست نتایج و موانع کاربست یافته های پژوهشی بررسی شده است.

کلمات کلیدی

, کاربست تحقیقات آموزشی, روش های کاربست, موانع
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1015009,
author = {یحیی قائدی and آهنچیان, محمدرضا},
title = {بررسی کاربست تحقیقات آموزشی از دیدگاه کارشناسان مناطق آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران},
journal = {مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی},
year = {2008},
volume = {1},
number = {1},
month = {November},
issn = {2423-5261},
pages = {60--72},
numpages = {12},
keywords = {کاربست تحقیقات آموزشی، روش های کاربست، موانع پژ‍وهش},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی کاربست تحقیقات آموزشی از دیدگاه کارشناسان مناطق آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران
%A یحیی قائدی
%A آهنچیان, محمدرضا
%J مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی
%@ 2423-5261
%D 2008

[Download]