چهارمین کنفرانس شکل دهی فلزات و مواد ایران , 2008-12-03

عنوان : ( شبیه سازی اثرات کشش ورق و مدل های سخت شوندگی بر روی پدیده برگشت پذیری در فرآیند خمشی- کششی L شکل )

نویسندگان: مهران کدخدایان , علی محمد ناصریان نیک , محمداسماعیل گل مکانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اغلب صفحات فلزی در فرآیندهای شکل دهی تحت تاثیر ترکیبی از فرآیند های خمش- کشش و باربرداری می باشند. خوشبختانه پیشرفت هایی که در تکنیک های شبیه سازی عددی مانند روش المان محدود صورت گرفته است این محدودیت ها را رفع کرده، به گونه ای که امروزه با توجه به مزایای تکنولوژی محاسبات عددی، فرایند شکل دهی ورقه شت پذیری الاستیک و طراحی پارامترهای فرایند و ابزار در یک روند رو به توسعه است. در این مقاله با توجه به اهمیت پیش بینی صحیح پدیده برگشت پذیری، توسعه یک مدل المان محدود دقیق و کارا که قادر به شبیه سازی صحیحی از فرآیند شکل دهی باشد، مورد توجه بوده است. به این منظور به مطالعه پارامترهای تأثیرگذار بر روی پدیده برگشت پذیری در یک فرآیند خم L شکل پرداخته شد. یکی از عواملی که تا کنون کمتر مورد توجه محققین قرار گرفته است، اثر کشش در فرایند خم L شکل می باشد. در این تحقیق با توجه به نقش کلیدی این پارامتر بر روی توزیع تنش ها و کرنش های باقی مانده به طور مفصل به تحلیل این اثر روی پدیده برگشت پذیری پرداخته شده است. همچنین نقش مدل های سخت شوندگی، هندسه ابزار و ضخامت ورق مورد مطالعه قرار گرفته است. با توجه به کاربرد گسترده آلیاژهای آلومینیومی و فولادی در صنایع خودرو و هوا- فضا از آلیاژهای آلومینیومی (AA6111-T4) و فولادی (AKDQ) به عنوان نمونه های مورد مطالعه استفاده شده است. شبیه سازی فرآیند توسط روش المان محدود و با استفاده از نرم افزار ANSYS صورت گرفته و مقایسه نتایج بدست آمده از شبیه سازی با مقادیر تجربی نشان دهنده صحت مدل سازی انجام شده می باشد. نتایج نشان دهنده کاهش زوایای برگشت پذیری با افزایش کشش ورق و ضخامت آن می باشد. مشاهده می شود انتخاب مدل سخت شوندگی مناسب، در فرآیند مورد مطالعه، وابسته به اندازه نیروی کشش اعمالی می باشد. همچنین نتایج، نشان می دهند اثر کشش ورق بر پدیده برگشت پذیری برای آلیاژ آلومینیوم نسبت به فولاد محسوس تر می باشد

کلمات کلیدی

, کلمات کلیدی: پدیده برگشت پذیری, فرآیند خمشی- کششی , المان محدود, مدل سخت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1015023,
author = {کدخدایان, مهران and ناصریان نیک, علی محمد and گل مکانی, محمداسماعیل},
title = {شبیه سازی اثرات کشش ورق و مدل های سخت شوندگی بر روی پدیده برگشت پذیری در فرآیند خمشی- کششی L شکل},
booktitle = {چهارمین کنفرانس شکل دهی فلزات و مواد ایران},
year = {2008},
location = {ايران},
keywords = {کلمات کلیدی: پدیده برگشت پذیری، فرآیند خمشی- کششی ، المان محدود، مدل سخت شوندگی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شبیه سازی اثرات کشش ورق و مدل های سخت شوندگی بر روی پدیده برگشت پذیری در فرآیند خمشی- کششی L شکل
%A کدخدایان, مهران
%A ناصریان نیک, علی محمد
%A گل مکانی, محمداسماعیل
%J چهارمین کنفرانس شکل دهی فلزات و مواد ایران
%D 2008

[Download]