قند پارسی, دوره (35), شماره (3), سال (2006-12) , صفحات (43-63)

عنوان : ( طنز و طعنه در تاریخ بیهقی )

نویسندگان: محمدجعفر یاحقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله موارد طنز و طعنه های الریخ بیهقی خطاب به شخصیتهای کتاب از زبان امیر، بزرگان یا افراد معمولی بررسی، دسته بندی و تجزیه و تحلیل شده است

کلمات کلیدی

, طنز, تاریخ بیهقی, نثر فارسی, مسعود
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1015032,
author = {یاحقی, محمدجعفر},
title = {طنز و طعنه در تاریخ بیهقی},
journal = {قند پارسی},
year = {2006},
volume = {35},
number = {3},
month = {December},
issn = {2006-7123},
pages = {43--63},
numpages = {20},
keywords = {طنز- تاریخ بیهقی- نثر فارسی- مسعود},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T طنز و طعنه در تاریخ بیهقی
%A یاحقی, محمدجعفر
%J قند پارسی
%@ 2006-7123
%D 2006

[Download]