هشتمین سمینارتخصصی شیمی آلی ایران , 2000-05-16

عنوان : ( روی کلرو کرومات نه آبه یک اکسیدان مفید برای اکسیداسیون تری متیل و ترشیو بوتیل - دی متیل سایلیل اتر ها در حضور حلال و در محیط فاقد حلال )

نویسندگان: ح.فیروزابادی , مصطفی قلی زاده , م.فکورپور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اکسیداسیون - ترشری بوتیل دی متیل سایلیل ، و تری متیل سایلیل - ، اترهای نوع اول و دومبه ترکیبات کربونیل دار آنها توسط روی کلرو کرومات نه آبه در حلال دی کلرو متان و یا در شرایط فاقدحلال با بهره هایخوب صورت گرفته است . همچنین جهت مقایسه نتایج کلیه واکنش های فوق را در حضور اکسیدان پیریدینیوم کلروکرومات تحت شرایط مشابه انجام داده ایم .

کلمات کلیدی

اکسیداسیون ؛ روی کلرو کرومات نه آبه (ZCCNH) ؛ دی کلرو متان ؛ فاقد حلال ؛ اکسیدان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1015052,
author = {ح.فیروزابادی and قلی زاده, مصطفی and م.فکورپور},
title = {روی کلرو کرومات نه آبه یک اکسیدان مفید برای اکسیداسیون تری متیل و ترشیو بوتیل - دی متیل سایلیل اتر ها در حضور حلال و در محیط فاقد حلال},
booktitle = {هشتمین سمینارتخصصی شیمی آلی ایران},
year = {2000},
location = {کاشان, ايران},
keywords = {اکسیداسیون ؛ روی کلرو کرومات نه آبه (ZCCNH) ؛ دی کلرو متان ؛ فاقد حلال ؛ اکسیدان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T روی کلرو کرومات نه آبه یک اکسیدان مفید برای اکسیداسیون تری متیل و ترشیو بوتیل - دی متیل سایلیل اتر ها در حضور حلال و در محیط فاقد حلال
%A ح.فیروزابادی
%A قلی زاده, مصطفی
%A م.فکورپور
%J هشتمین سمینارتخصصی شیمی آلی ایران
%D 2000

[Download]