هفتمین کنفرانس شیمی آلی ایران , 1999-09-14

عنوان : ( اکسیداسیون ترکیبات مختلف آلی با اکسیدانهای دارای کرم VI در محیط فاقد حلال روی کلروکرومات نه ابه در مقابل با پیریدینیوم کلروکرومات )

نویسندگان: ح.فیروزآبادی , مصطفی قلی زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از روی کلروکرومات نه ابه و پیریدینیوم کلروکرومات برای اکسیداسیون ترکیبات هیدروکسیل دار ، اپوکسید هاو تیولها تحت شرایط فاقد حلال در دمای اتاق استفاده شده است . ادامه در فایل پیوست موجود می باشد .

کلمات کلیدی

روی کلروکرومات نه ابه ؛ پیریدینیوم کلروکرومات ؛ اکسیداسیون ترکیبات هیدروکسیل دار ؛ آنتراسن ؛ نفتالن ؛ غیاب حلال ؛
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1015053,
author = {ح.فیروزآبادی and قلی زاده, مصطفی},
title = {اکسیداسیون ترکیبات مختلف آلی با اکسیدانهای دارای کرم VI در محیط فاقد حلال روی کلروکرومات نه ابه در مقابل با پیریدینیوم کلروکرومات},
booktitle = {هفتمین کنفرانس شیمی آلی ایران},
year = {1999},
location = {ايران},
keywords = {روی کلروکرومات نه ابه ؛ پیریدینیوم کلروکرومات ؛ اکسیداسیون ترکیبات هیدروکسیل دار ؛ آنتراسن ؛ نفتالن ؛ غیاب حلال ؛},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اکسیداسیون ترکیبات مختلف آلی با اکسیدانهای دارای کرم VI در محیط فاقد حلال روی کلروکرومات نه ابه در مقابل با پیریدینیوم کلروکرومات
%A ح.فیروزآبادی
%A قلی زاده, مصطفی
%J هفتمین کنفرانس شیمی آلی ایران
%D 1999

[Download]