مطالعات اسلامی, دوره (3), شماره (82), سال (2009-9) , صفحات (9-46)

عنوان : ( روایات اسباب نزول وچالشهای مربوط به جاودانگی قرآن )

نویسندگان: سهیلا پیروزفر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اسباب نزول به معنی شناخت موقعیت زمانی، مکانی فردی و اجتماعی و دیگر زمینه هایی است که نزول آیه ای یا بخشی ازآیات را سبب شده است، وروایاتی که درشان نزول آیات گرد آمده است رانیزشامل می شود .‌اعتقاد به تاثیر اسباب نزول در تفسیر آیات به معنای مسدود ساختن راه اندیشه و تفکر در زمینة آن آیات و روی آوری و سطحی نگری و محدود اندیشی نسبت به پیام آن نیست، بلکه در کنار بهره بردن از تمامی ابزارهای علمی و عقلی موجود در زمینة تفسیر، باید به اسباب نزول به عنوان ابزاری کار آمد و مؤثر نگریست . پیام آیات الهی فراتر از بسترهای محدود و تعلقات فردی و زمانی است. سببب نزول در فهم قرائن حالیه و تطبیق عناوین بر مصادیق و شناخت فضای نزول آیات برای دلالت در توسعه و تضییق مفاهیم وگشودن افق های جدید در یافتن دلالات قرآنی تاثیر دارد. دلالت الفاظ و آیات الهی از مرتبة حوادث جزئی و خاص فراتر می رود و مفسررا گاه از طریق الغای قطعی خصوصیات زمان و مکان یا از طریق تناسب حکم و موضوع وتحلیل زبانی و... به روح آیــــه می رساند که پیراسته از زمان و مکان است.

کلمات کلیدی

, قرآن, بیان, جاودانگی, الغاء خصوصیت, سبب نزول
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1015113,
author = {پیروزفر, سهیلا},
title = {روایات اسباب نزول وچالشهای مربوط به جاودانگی قرآن},
journal = {مطالعات اسلامی},
year = {2009},
volume = {3},
number = {82},
month = {September},
issn = {1010-4992},
pages = {9--46},
numpages = {37},
keywords = {قرآن،بیان،جاودانگی،الغاء خصوصیت،سبب نزول},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T روایات اسباب نزول وچالشهای مربوط به جاودانگی قرآن
%A پیروزفر, سهیلا
%J مطالعات اسلامی
%@ 1010-4992
%D 2009

[Download]