رهیافت های سیاسی و بین المللی, دوره (16), شماره (16), سال (2009-1) , صفحات (93-117)

عنوان : ( نظریه دولت ضعیف و فرومانده: باز تعریف جغرافیای سیاسی خشونت )

نویسندگان: اصغر کیوان حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دولت ضعیف و فرومانده از موضوعاتی است که از دوره ی جنگ سرد مورد توجه تحلیلگران مسائل جهان سوم قرار داشته است. در پی پایان این دوره و به ویژه بعد از سپتامبر 2001، که شرایط امنیتی داخلی دولت ها مورد توجه آمریکا قرار گرفت، به اهمیت این موضوع از بعد امنیت جهانی افزوده شد.

کلمات کلیدی

, دولت ضعیف, دولت فرومانده, دولت در حال فروریزی, آنارشیسم داخلی, مبارزه با تروریسم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1015122,
author = {کیوان حسینی, اصغر},
title = {نظریه دولت ضعیف و فرومانده: باز تعریف جغرافیای سیاسی خشونت},
journal = {رهیافت های سیاسی و بین المللی},
year = {2009},
volume = {16},
number = {16},
month = {January},
issn = {1735-739X},
pages = {93--117},
numpages = {24},
keywords = {دولت ضعیف،دولت فرومانده، دولت در حال فروریزی، آنارشیسم داخلی، مبارزه با تروریسم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نظریه دولت ضعیف و فرومانده: باز تعریف جغرافیای سیاسی خشونت
%A کیوان حسینی, اصغر
%J رهیافت های سیاسی و بین المللی
%@ 1735-739X
%D 2009

[Download]