روان شناسی بالینی, دوره (1), شماره (2), سال (2009-9) , صفحات (37-50)

عنوان : ( مقایسه بازداری پاسخ و کنترل تداخل در کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی و کودکان بهنجار )

نویسندگان: علی مشهدی , کاظم رسول زاده طباطبایی , پرویز آزاد فلاح , عاطفه سلطانی فر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: بازداری پاسخ و کنترل تداخل هسته اصلی بسیاری از نظریه های تبیینی اختلال ADHD می باشند. هدف پژوهش بررسی بازداری و کنترل تداخل در کودکان مبتلا به این اختلال و زیرریخت های آن در مقایسه با کودکان عادی بود. روش: 45 کودک مبتلا به اختلال ADHD و 15 کودک عادی سنین 7 تا 12 سال شهر مشهد از طریق شیوه های نمونه گیری در دسترس و تصادفی انتخاب و آزمون هایSNAP،CBCL،TRF،CSI-4 و نیز مصاحبه بالینی جهت شناسایی و جایدهی کودکان مبتلا به این اختلال در زیرریخت ها(زیرریخت غلبه با نارسایی توجه،زیرریخت غلبه با فزون کنشی/تکانشگری و زیرریخت ترکیبی) مورد استفاده واقع شد. آزمون رنگ واژه استروپ به منظور اندازه گیری بازداری و تداخل به کاربرده شد. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس چند متغیری (MANOVA)، تحلیل واریانس تک متغیری(ANOVA) و آزمون توکی تحلیل گردید. یافته ها: نتایج نشان داد که عملکرد کودکان مبتلا به اختلال ADHD در مؤلفه زمان واکنش در محرک های همخوان و ناهمخوان به طور معناداری در مقایسه با کودکان عادی متفاوت می باشد. در مورد کنترل تداخل نتایج پژوهش نشانگر آن است که علیرغم وجود تفاوت بین کودکان مبتلا به ADHD و کودکان عادی، اما این تفاوت از نظر آماری معنادار نمی باشد. همچنین در مؤلفه های آزمون استروپ نیز علیرغم وجود تفاوت بین عملکرد کودکان مبتلا به زیرریخت های این اختلال ، اما این تفاوت از لحاظ آماری معنادار نبود. نتیجه گیری: عملکرد کودکان مبتلا به این اختلال در مقایسه با کودکان عادی در تکلیف استروپ ضعیف تر بود.

کلمات کلیدی

, اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی, کنش های اجرایی, بازداری, کنترل تداخل.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1015131,
author = {مشهدی, علی and کاظم رسول زاده طباطبایی and پرویز آزاد فلاح and عاطفه سلطانی فر},
title = {مقایسه بازداری پاسخ و کنترل تداخل در کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی و کودکان بهنجار},
journal = {روان شناسی بالینی},
year = {2009},
volume = {1},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-501x},
pages = {37--50},
numpages = {13},
keywords = {اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی، کنش های اجرایی، بازداری، کنترل تداخل.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه بازداری پاسخ و کنترل تداخل در کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی و کودکان بهنجار
%A مشهدی, علی
%A کاظم رسول زاده طباطبایی
%A پرویز آزاد فلاح
%A عاطفه سلطانی فر
%J روان شناسی بالینی
%@ 2008-501x
%D 2009

[Download]