معرفت, دوره (10), شماره (127), سال (2010-4) , صفحات (8-37)

عنوان : ( عمومیت لفظ یا خصوصیت سبب )

نویسندگان: سهیلا پیروزفر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بسیاری از دانشمندان معتقدند؛ روایات اسباب نزول موجب تخصیص آیه شریفه به همان مورد و عدم تسری مفهومی آن در دیگر موارد نمی شود، قاعده« العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب » در بسیاری از کتاب های تفسیری، اصولی و علوم قرآنی به مناسبت بحث از اسباب نزول مطرح شده است ،این قاعده در استنباط احکام از قرآن کریم بسیار کارآمد است ودر تفاسیر، هنگام بحث از مصادیق مختلف آیات مطرح می شود.البته این اصل مخالفانی دارد و برخی نیز قائل به تفصیل شده اند به این معنا که در مواردی وجود قرائن محکمی باعث می شود که از لفظ عام آیه دست برداشت و به خصوصیت سبب توجه کرد

کلمات کلیدی

, قرآن, اسباب نزول , عموم لفظ, خصوص سبب,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1015136,
author = {پیروزفر, سهیلا},
title = {عمومیت لفظ یا خصوصیت سبب},
journal = {معرفت},
year = {2010},
volume = {10},
number = {127},
month = {April},
issn = {1023-6015},
pages = {8--37},
numpages = {29},
keywords = {قرآن، اسباب نزول ،عموم لفظ، خصوص سبب،},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T عمومیت لفظ یا خصوصیت سبب
%A پیروزفر, سهیلا
%J معرفت
%@ 1023-6015
%D 2010

[Download]