علوم باغبانی, دوره (23), شماره (2), سال (2010-3) , صفحات (1-10)

عنوان : ( اثر محلول پاشی برخی از عناصر غذایی بر خصوصیات کمی، کیفی و سال آوری درختان پسته )

نویسندگان: غلامحسین داوری نژاد , مجید عزیزی ارانی , مریم آخرتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پسته محصول استراتژیک در صادرات ایران به کشورهای دیگر بوده به منظور ارت قائ خواص کمی و کیفی این محصول آزمایشی در سا ل های 1383 و 1384 انجام گردید . تأثیر محلول پاشی تیمارهای تغذیه ای به منظور رفع محدودی ت های موجود در جذب عناصر غذایی از طریق خاک و برطرف نمودن مشکل تناوب باردهی در درختان پسته رقم اوحدی در قالب طرح بلوک های کامل ت صادفی با سه تکرار بررسی گردید . در این آزمایش تیمار های آهن، کلسیم، منیزیم، منگنز، روی، مس و تیمار کل (شامل کلیه عناصر بالا ) در سه مرحله : پانزده روز بعد از تمام گل، زمان پرشدن ،NPK ،( شاهد (آب مغز و یک ماه قبل از برداشت اعمال گردید . درصد خندانی و مغزداری میو ه، شاخص عملکرد بر سطح مقطع شاخه، رشد رویشی، میزان کلروفیل برگ و عناصر موجود در برگ ها بررسی شد . درصد خندانی در تیمارها تفاوت معنی داری را نشان داد بطوریکه بیشترین درصد خندانی در تیمار کلسیم و کمترین آن در شاهد مشاهده شد . از نظر درصد پوکی و میزان کلروفیل بر گ بین تیمارها تفاوت معنی داری مشاهده نگردید . میزان عملکرد به ازای واحد سطح و NPK مقطع شاخه در دو سال 83 و 84 با هم تفاوت معنی داری داشت، بطوریکه در سال 83 بیشترین و کمترین میزان عملکرد به ترتیب در تیمار تیمار کل مشاهده شد . در سال 84 نیز بیشترین و کمترین میزان عملکرد به ترتیب در تیمار مس و تیمار کل دیده شد. رشد رویشی در تیمارهای مختلف تفاوت معنی داری داشت، بیشترین میزان رشد رویشی در تیمار مس و کمترین آن در تیمار کل دیده شد . درصد جذب عناصر توسط برگ در هر تیمار با و تیمار کل تفاوت معنی داری با شاهد داشت، بطوریکه میزان این عناصر NPK شاهد و کل سنجیده شد . میزان ازت، فسفر و پتاسیم برگ در تیمارهای و کل بیشتر از شاهد بود. میزان منگنز برگ نیز در تیمار کل و تیمار منگنز یطور معنی داری بیشتر از تیمار شاهد بود.

کلمات کلیدی

, پسته, سال آوری, پوکی, خندانی, عناصر غذایی, محلول پاشی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1015144,
author = {داوری نژاد, غلامحسین and عزیزی ارانی, مجید and آخرتی, مریم},
title = {اثر محلول پاشی برخی از عناصر غذایی بر خصوصیات کمی، کیفی و سال آوری درختان پسته},
journal = {علوم باغبانی},
year = {2010},
volume = {23},
number = {2},
month = {March},
issn = {2008-4730},
pages = {1--10},
numpages = {9},
keywords = {پسته، سال آوری، پوکی، خندانی، عناصر غذایی، محلول پاشی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر محلول پاشی برخی از عناصر غذایی بر خصوصیات کمی، کیفی و سال آوری درختان پسته
%A داوری نژاد, غلامحسین
%A عزیزی ارانی, مجید
%A آخرتی, مریم
%J علوم باغبانی
%@ 2008-4730
%D 2010

[Download]