علوم باغبانی, دوره (23), شماره (2), سال (2009-12) , صفحات (100-108)

عنوان : ( تاثیر فصل کاشت و تراکم گیاهی بر صفات رشد و عملکرد کمی و کیفی گیاه بابونه (Matricaria chamomilla) )

نویسندگان: علیرضا دادخواه , محمد کافی , قربانعلی رسام ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بمنظور مطالعه اثرات فصل کاشت (کشت پاییزه و بهاره) و تراکم کاشت بر صفات رشد و عملکرد گل (وزن خشک گل) گیاه بابونه، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی شیروان انجام شد. در این آزمایش از طرح کرت های خرد شده با دو فاکتور زمان کاشت و فاصله روی ردیف در چهار تکرار استفاده شد. زمان کاشت در کرت های اصلی و فاصله بوته روی ردیف (10، 20 و 30 سانتی متر) در کرت های فرعی قرار گرفت. نتایج نشان داد که فصل کاشت بطور معنی داری بر صفات رشد و عملکرد گیاه بابونه تاثیر گذاشت بطوری که در کاشت پاییزه ارتفاع بوته، تعداد ساقه اصلی و فرعی، طول دوره گلدهی، تعداد گل در بوته و عملکرد گل در واحد سطح بیشتر از کشت بهاره بود. در کشت پاییزه اگر چه تفاوت معنی داری بین فواصل روی ردیف 20 و 30 سانتی متر مشاهده نشد اما بیشترین عملکرد گل از فاصله روی ردیف 20 سانتی متر (با تراکم 100000 بوته در هکتار) حاصل شد. در کاشت بهاره عملکرد گل در فاصله روی ردیف 10 سانتی متر نسبت به فواصل روی ردیف دیگر بطور معنی داری کاهش نشان داد. فصل کاشت تاثیر معنی داری بر میزان اسانس گلهای بابونه نداشت، اما افزایش عملکرد گل در واحد سطح در کاشت پاییزه در نهایت منجر به افزایش عملکرد اسانس در واحد سطح گردید.

کلمات کلیدی

, بابونه, زمان کاشت, تراکم بوته, عملکرد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1015146,
author = {دادخواه, علیرضا and کافی, محمد and رسام, قربانعلی},
title = {تاثیر فصل کاشت و تراکم گیاهی بر صفات رشد و عملکرد کمی و کیفی گیاه بابونه (Matricaria chamomilla)},
journal = {علوم باغبانی},
year = {2009},
volume = {23},
number = {2},
month = {December},
issn = {۲۰۰۸-۴۷۳۰},
pages = {100--108},
numpages = {8},
keywords = {بابونه، زمان کاشت، تراکم بوته، عملکرد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر فصل کاشت و تراکم گیاهی بر صفات رشد و عملکرد کمی و کیفی گیاه بابونه (Matricaria chamomilla)
%A دادخواه, علیرضا
%A کافی, محمد
%A رسام, قربانعلی
%J علوم باغبانی
%@ ۲۰۰۸-۴۷۳۰
%D 2009

[Download]