پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (2), شماره (1), سال (2010-4) , صفحات (91-99)

عنوان : ( تاثیر استفاده از جیره های حاوی تفاله خشک و یا سیلو شده گوجه فرنگی بر ویژگی های تولیدی گاوهای شیرده هلشتاین )

نویسندگان: رشید صفری , رضا ولی زاده , جواد بیات کوهسار , عباسعلی ناصریان , عبدالمنصور طهماسبی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در یک طرح چرخشی به صورت مربع لاتین 3*3 تعداد 9 راس گاو شیرده هلشتاین با میانگین روزهای شیر دهی 580 کیلوگرم به سه تیمار غذائی در سه دوره 21 روزه اختصاص داده شدند. تیمارهای غذائی شامل تیمار شاهد ( فاقد تفاله گوجه فرنگی و سیلاژ تفاله گوجه فرنگی) تیمار 2ک حاوی 8% تفاله خشک گوجه فرنگی (بر اساس ماده خشک) و تیمار 3: حاوی سطح 3% تفاله گوجه فرنگی ( براساس ماده خشک) بود. تفاله خشک و سیلاژ گوجه فرنگی جایگزین بخشی از سیلاژ جو و کنجاله تخم پنبه شد. استفاده از سطوح 8% تفاله خشک گوجه فرنگی و سیلاژ گوجه فرنگی در جیره گاوهای شیرده اثر معنی داری بر مصرف ماده خشک روزانه، درصد ترک یبات شیر، متابولیت های خونی، نیتروژن آمونیاکی شکمبه و قابلیت هضم ترکیبات مغذی خوراک به روش جمع آوری کود نداشت. تولید شیر در اثر استفاده از تفاله خشک و سیلو شده 41 کیلوگرم در روز رسید که این افزایش در سطح 8% تفاله / 41 و 16 / 40 کیلوگرم در روز به 36 / گوجه فرنگی افزایش معنی دار یافت و به ترتیب از 31 شکمبه ای در تیمار حاوی سیلاژ pH . خشک گوجه فرنگی بیشترین مقدار بود. مدت زمان نشخوار و کل فعالیت جویدن تحت تأثیر تیمارها قرار نگرفت تفاله گوجه فرنگی به طور معنی داری بیشتر از تیمار شاهد بود. تست جوانه زنی بر روی دانه های تفاله گوجه فرنگی نشان داد که هیچ یک از بذور جوانه نزدند که احتمالا به دلیل از بین رفتن قوه نامیه آنها تحت تأثیر اعمال حرارت بالا در فرایند تولید رب است. به طور کلی این ماده خوراکی می تواند حتی در جیره گاوهای شیرده پر تولید به کار رود و موجب کاهش هزینه تولید بدون اثر منفی بر عملکرد گاوها و تولید آنها شود.

کلمات کلیدی

, تفاله گوجه فرنگی, سیلاژ تفاله گوجه فرنگی, گاو شیری, تولید شیر, متابولیت های خون
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1015154,
author = {صفری, رشید and ولی زاده, رضا and بیات کوهسار, جواد and ناصریان, عباسعلی and طهماسبی, عبدالمنصور},
title = {تاثیر استفاده از جیره های حاوی تفاله خشک و یا سیلو شده گوجه فرنگی بر ویژگی های تولیدی گاوهای شیرده هلشتاین},
journal = {پژوهشهای علوم دامی ایران},
year = {2010},
volume = {2},
number = {1},
month = {April},
issn = {2008-3106},
pages = {91--99},
numpages = {8},
keywords = {تفاله گوجه فرنگی، سیلاژ تفاله گوجه فرنگی، گاو شیری، تولید شیر، متابولیت های خون},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر استفاده از جیره های حاوی تفاله خشک و یا سیلو شده گوجه فرنگی بر ویژگی های تولیدی گاوهای شیرده هلشتاین
%A صفری, رشید
%A ولی زاده, رضا
%A بیات کوهسار, جواد
%A ناصریان, عباسعلی
%A طهماسبی, عبدالمنصور
%J پژوهشهای علوم دامی ایران
%@ 2008-3106
%D 2010

[Download]