خانواده پژوهی, دوره (5), شماره (18), سال (2009-11) , صفحات (179-205)

عنوان : ( شیوع، علل و پیشگیری از حوادث کودکان: بررسی مطالعات انجام شده )

نویسندگان: زهرا طبیبی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقاله حاضر تحلیلی بر ادبیات پژوهشی ایمنی کودکان در ایران است. حوادث یکی از مهمترین علل مرگ و معلولیت های کودکان ایرانی است. به منظور بهبود شرایط ایمنی کودکان بررسی علمی موضوعاتی چون میزان وقوع حوادث کودکان در ایران، علت وقوع حوادث و آموزش ها ی ارایه شده جهت پیشگیری از حوادث کودکان ایرانی ضروری است. بررسی مطالعات و پژوهش ها نشان می دهد که کودکان زیر 5 سال بیشتر در معرض خطر حوادثی چون سوختگی ها، مسمومیت و سقوط اند، در حالیکه ایمنی کودکان بزرگتر از 5 سال بیشتر با تصادفات خیابانی به خطر می افتد. مطالعات معدودی به بررسی عوامل حوادث کودکان پرداخته اند و بدین ترتیب نتیجه گیری ها ی پژوهش فعلی باید با احتیاط صورت گیرد. بررسی ها بیانگر آنند که شرایط پرخطر محیطی عامل مهمی برای رخدادن بسیاری از حوادث کودکان است. سطح تحصیلات والدین نیز عاملی مرتبط در بروز حوادث کودکان بوده است. آموزش های ایمنی مربوط به کودکان، از طریق مدرسه، والدین، کتاب ها و برنامه های تلویزیونی ارایه می شوند. والدین مهمترین منبع آموزش ایمنی کودکانند، در حالی که آنها رسانه های گروهی را بهترین منبع آموزش ایمنی کودکان برای خود مطرح می کنند. همچنین، آموزش های مربوط به ایمنی کودکان به والدین در کتاب ها گنجانده شده است. به طور کلی برنامه آموزشی جامع و مشخصی برای بهبود سطح ایمنی کودکان در کشور وجود ندارد. در کل باید اشاره شود که موضوع ایمنی کودکان هم در مجامع علمی و هم در مجامع برنامه ریزی و سیاست گذاری مورد غفلت واقع شده است.

کلمات کلیدی

, علل حوادث کودکان, شیوع حوادث کودکان, راههای پیشگیری از حوادث
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1015159,
author = {طبیبی, زهرا},
title = {شیوع، علل و پیشگیری از حوادث کودکان: بررسی مطالعات انجام شده},
journal = {خانواده پژوهی},
year = {2009},
volume = {5},
number = {18},
month = {November},
issn = {1735-8442},
pages = {179--205},
numpages = {26},
keywords = {علل حوادث کودکان، شیوع حوادث کودکان، راههای پیشگیری از حوادث کودکان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شیوع، علل و پیشگیری از حوادث کودکان: بررسی مطالعات انجام شده
%A طبیبی, زهرا
%J خانواده پژوهی
%@ 1735-8442
%D 2009

[Download]