سومین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات , 2005-09-11

عنوان : ( کاربرد الگوریتم تبرید تدریجی در برنامه ریزی بهینه نت پیشگیرانه )

نویسندگان: فرهاد کلاهان , محمد دوست پرست ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق روش جدیدی برای برنامه ریزی بهینه سیستمهای نگهداری و تعمیرات (نت) پیشگیرانه، با لحاظ کردن محدودیتهای اینگونه سیستمها و با استفاده از یک تابع هدف چند منظوره، طراحی و ارائه شده است. در مدل پیشنهادی، هدف تامین حداقل سطح قابلیت اطمینان سیستم در طی دوره برنامه ریزی، با توجه به منابع دردسترس و با حداقل مجموع هزینه های نت، هزینه های مربوط به خرابی های اتفاقی و هزینه ناشی از خواب سیستم می باشد. بمنظور افزایش سرعت محاسباتی، از الگوریتم تبرید تدریجی (Simulated Annealing) در حل مدل پیشنهادی استفاده گردیده است. کارایی این روش، در قالب حل مسئله برنامه بهینه نگهداری و تعمیرات برای سیستمی شامل 10 ایستگاه (جزء) نشان داده شده است.

کلمات کلیدی

, نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه, قابلیت اطمینان, الگوریتم تبرید تدریجی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1015178,
author = {کلاهان, فرهاد and دوست پرست, محمد},
title = {کاربرد الگوریتم تبرید تدریجی در برنامه ریزی بهینه نت پیشگیرانه},
booktitle = {سومین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات},
year = {2005},
location = {تهران, ايران},
keywords = {نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه- قابلیت اطمینان- الگوریتم تبرید تدریجی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کاربرد الگوریتم تبرید تدریجی در برنامه ریزی بهینه نت پیشگیرانه
%A کلاهان, فرهاد
%A دوست پرست, محمد
%J سومین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات
%D 2005

[Download]