علوم باغبانی, دوره (23), شماره (2), سال (2010-1) , صفحات (25-31)

عنوان : ( ارزیابی پتانسیل های زینتی پنج گونه وحشی بومادران (Achillea) ، کشت شده در شرایط آب و هوایی مشهد )

نویسندگان: عسکر غنی , مجید عزیزی ارانی , علی تهرانی فر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده A. eriophora, A. millefolium, A. biebersteinii, A. nobilis, A. ) به منظور بررسی سازگاری 5 گونه وحشی بومادران به شرایط کشت شده و ارزیابی پتانسیل های زینتی آن، کشت بذور وحشی این گیاه که از رویشگاههای واقع در خراسان رضوی، شیراز و (wilhelmsii 6 برگی در نیمه دوم آب ان - کرج جمع آوری شده بود، ابتدا در نیمه اول شهریور 1385 در گلدان انجام شد، پس از رشد اولیه، نشاهای گیاهان در مرحله 8 30 سانتیمتر انتقال یافتند . کلیه ویژگی های فنولوژیک و مرفو لوژیک گیاهان طی مراحل مختلف × همان سال به زمین اصلی، داخل کرت با فاصله 40 با 5 تیمار و 3 تکرار و تیمارها شامل 5 گونه بومادران بود . نتایج این (RCBD) رشد بررسی شد . طرح آماری مورد استفاده شامل بلوکهای کاملا تصادفی تحقیق نشان داد که هر کدام گونه های مختلف بومادران دارای ویژگی های خاص ظاهری بوده که می تواند بسته به هدف مورد استفاده قرار گیرند. گونه A. biebersteinii از نظر طول دوره گلدهی ( 100 روز) و ارتفاع بوته (حدود 1 متر) از دیگر گونه ها برتری داشت در حالی که گونه A. millefolium بیشترین تعداد گل آذین جانبی را داشتند و زودتر از A. eriophora و A. wilhelmsii از نظر تعداد جست، قطر و ارتفاع گل برتری داشت. گونه های دیگر گونه ها وارد مرحله زایشی شدند . به طور ک لی این گ ونه ه ا به دلیل عدم داشتن مشکلی خاص جهت کشت و کار ، مقاومت به شرایط نامساعد محیطی، داشتن دوره گلدهی نسبتا طولانی، پایا بودن ، داشتن گلهای زیبا و درشت به نظر می رسد که گیاهان بسیار مناسبی جهت کشت در فضای سبز می باشند. واژه های کلیدی: بومادران، گیاهان بومی، خصوصیات مرفولوژیک، اهلی کردن، گیاهان زینتی

کلمات کلیدی

, واژه های کلیدی: بومادران, گیاهان بومی, خصوصیات مرفولوژیک, اهلی کردن, گیاهان زینتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1015180,
author = {غنی, عسکر and عزیزی ارانی, مجید and تهرانی فر, علی},
title = {ارزیابی پتانسیل های زینتی پنج گونه وحشی بومادران (Achillea) ، کشت شده در شرایط آب و هوایی مشهد},
journal = {علوم باغبانی},
year = {2010},
volume = {23},
number = {2},
month = {January},
issn = {2008-4730},
pages = {25--31},
numpages = {6},
keywords = {واژه های کلیدی: بومادران، گیاهان بومی، خصوصیات مرفولوژیک، اهلی کردن، گیاهان زینتی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی پتانسیل های زینتی پنج گونه وحشی بومادران (Achillea) ، کشت شده در شرایط آب و هوایی مشهد
%A غنی, عسکر
%A عزیزی ارانی, مجید
%A تهرانی فر, علی
%J علوم باغبانی
%@ 2008-4730
%D 2010

[Download]