حفاظت گیاهان, دوره (23), شماره (2), سال (2010-3) , صفحات (82-88)

عنوان : ( اثر آفتابدهی بر بانک بذر علف های هرز و خصوصیات خاک )

نویسندگان: ریحانه عسگرپور , رضا قربانی , علیرضا کوچکی , علی اصغر محمدآبادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آفتابدهی یک روش غیرشیمیایی ساده و موثر برای کنترل آفات خاکزی و بذور بسیاری از علف های هرز میباشد. به منظور ارزیابی اثر آفتابدهی بر بانک بذر علف های هرز، آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1386 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد . فاکتورها شامل آفتابدهی در سه سطح (صفحات پلاستیک پلیاتیلن شفاف و تیره و عدم آفتابدهی به عنوان خاک بر جمعیت بانک بذر pH شاهد) و گونه های شناسایی شده در بانک بذر بودند . برای بررسی اثر محتو ای ماده آلی خاک، درصد رطوبت وزنی و علف های هرز ، نمونه برداری از خاک همه کرت ها انجام شد . در تیمارها مجموعا 11 گونه در بانک بذر علف های هرز شناسایی شد که عمدتا از گونه های پهن برگ یکساله بودند . نتایج نشان داد که آفتابدهی با نایلون شفاف، تراکم بانک بذر علف های هرز را بطور معنی داری کاهش داد . درصد رطوبت وزنی خاک تحت تأثیر pH خاک در تیمارهای آفتابدهی با صفحات پلاستیک پلیاتیلن شفاف و تیره بطور معنیداری بیشتر از شاهد بود. محتوای ماده آلی و آفتابدهی قرار نگرفت. همچنین، تراکم بذر علف های هرز با درصد رطوبت وزنی خاک همبستگی منفی معنیداری داشت.

کلمات کلیدی

, بانک بذر, صفحات پلیاتیلن, محتوای رطوبت خاک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1015187,
author = {عسگرپور, ریحانه and قربانی, رضا and کوچکی, علیرضا and محمدآبادی, علی اصغر},
title = {اثر آفتابدهی بر بانک بذر علف های هرز و خصوصیات خاک},
journal = {حفاظت گیاهان},
year = {2010},
volume = {23},
number = {2},
month = {March},
issn = {2008-4749},
pages = {82--88},
numpages = {6},
keywords = {بانک بذر، صفحات پلیاتیلن، محتوای رطوبت خاک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر آفتابدهی بر بانک بذر علف های هرز و خصوصیات خاک
%A عسگرپور, ریحانه
%A قربانی, رضا
%A کوچکی, علیرضا
%A محمدآبادی, علی اصغر
%J حفاظت گیاهان
%@ 2008-4749
%D 2010

[Download]