مطالعات اسلامی, دوره (1), شماره (82), سال (2009-6) , صفحات (47-64)

عنوان : ( بررسی وارزیابی نظریه نسخ تلاوت )

نویسندگان: مهدی جلالی , کیهان سلطانیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مسأله نسخ وآیات ناسخ ومنسوخ درقرآن ازمباحث مهم علوم قرآنی است.یکی ازانواع نسخ،نسخ تلاوت است که درمیان مسلمانان سه رویکردبه آن وجوددارد:رویکرداول نسخ تلاوت راباورداردوباتکیه برروایات ونیزاستدلال عقلانی درپی اثبات آن است. رویکرددوم که روایات نسخ تلاوت راقطعی نمی داند،سعی داردبااستدلال عقلانی نسخ تلاوت راثابت کندورویکردسوم که نسخ تلاوت راردکرده وروایات واستدلال های عقلانی رانپذیرفته است. دراین تحقیق پس از بررسی ونقدادله قائلان به نسخ تلاوت به این نتیجه رسیده ایم که قول به وقوع نسخ تلاوت درقرآن وهمچنین ردامکان عقلی وقوع آن-هردو-حاصل فهم شتاب زده شماری ازمفسران وعلمای اسلامی درگذشته واکنون بوده است.

کلمات کلیدی

, نسخ, انواع نسخ, نسخ تلاوت.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1015198,
author = {جلالی, مهدی and سلطانیان, کیهان},
title = {بررسی وارزیابی نظریه نسخ تلاوت},
journal = {مطالعات اسلامی},
year = {2009},
volume = {1},
number = {82},
month = {June},
issn = {1010-4992},
pages = {47--64},
numpages = {17},
keywords = {نسخ،انواع نسخ،نسخ تلاوت.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی وارزیابی نظریه نسخ تلاوت
%A جلالی, مهدی
%A سلطانیان, کیهان
%J مطالعات اسلامی
%@ 1010-4992
%D 2009

[Download]