علوم اجتماعی, دوره (5), شماره (2), سال (2009-2) , صفحات (165-187)

عنوان : ( رضایت کارکنان از عملکرد روابط عمومی شرکت گاز استان خراسان رضوی در شهر مشهد در سال1386 )

نویسندگان: رقیه سعیدی , حسین بهروان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقاله حاضربه بررسی میزان رضایت کارکنان از عملکرد روابط عمومی شرکت گاز استان خراسان رضوی در شهر مشهد وعوامل مؤثّر برآن می پردازد. روش تحقیق پیمایشی و داده ها از طریق پرسش‌نامه استاندارد به دست آمد. جامعه آماری 955 نفر کارمند در ادارات شرکت گاز استان خراسان رضوی در مشهد و حجم نمونه 375 نفر از کارکنان بودکه به طریق نمونه گیری طبقه ای متناسب وتصاد فی انتخاب شدند. نتایج نشان می دهد: میزان رضایت کارکنان شرکت گاز استان خراسان رضوی از عملکرد روابط عمومی این شرکت پایین‌تر از حدّ متوسط است. میزان رضایت از عملکرد با متغیرهای تجربه سازمانی ، رضایت سیاسی ، احساس عدالت سازمانی و پاداش سازمانی رابطه معنادار مثبت وبا منزلت سازمانی رابطه معناداری ندارد . تحلیل های رگرسیون چند گانه و نتایج حاصل از تحلیل مسیر نشان داد که احساس عدالت سازمانی و تجربه سازمانی مهم‌ترین و تعیین کننده ترین عوامل تأثیرگذارمستقیم و مثبت بر میزان رضایت از عملکرد روابط عمومی محسوب می شونددرحالی که سایر عوامل رضایت سیاسی، پاداش سازمانی و منزلت سازمانی تأثیر غیر مستقیم بر رضایت از عملکرددارند.

کلمات کلیدی

, رضایت ازعملکردروابط عمومی, عدالت سازمانی, رضایت سیاسی, منزلت سازمانی, شرکت گازخراسان رضوی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1015201,
author = {سعیدی, رقیه and بهروان, حسین},
title = {رضایت کارکنان از عملکرد روابط عمومی شرکت گاز استان خراسان رضوی در شهر مشهد در سال1386},
journal = {علوم اجتماعی},
year = {2009},
volume = {5},
number = {2},
month = {February},
issn = {2008-1383},
pages = {165--187},
numpages = {22},
keywords = {رضایت ازعملکردروابط عمومی- عدالت سازمانی- رضایت سیاسی- منزلت سازمانی-شرکت گازخراسان رضوی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رضایت کارکنان از عملکرد روابط عمومی شرکت گاز استان خراسان رضوی در شهر مشهد در سال1386
%A سعیدی, رقیه
%A بهروان, حسین
%J علوم اجتماعی
%@ 2008-1383
%D 2009

[Download]