علوم اجتماعی, دوره (5), شماره (2), سال (2009-3) , صفحات (189-224)

عنوان : ( بررسی تغییرات اقتصادی و اجتماعی در شیوه زندگی روستاییان به واسطه استقرار صنعت در مناطق روستایی؛ مورد مطالعه: مجتمع صنعتی و معدنی مس قلعه زری )

نویسندگان: مهدی کرمانی , حسین بهروان , مصطفی ازکیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله به بررسی مقوله‏ استقرار صنعت در مناطق روستایی به عنوان یکی از شیوه‏های رایج بسط اقتصاد غیرزراعی در روستاها و تغییرات اقتصادی و اجتماعی در شیوه زندگی روستاییان به واسطه این امر پرداخته‏شده‏است. کمبود در برخی ازعوامل اصلی تولید کشاورزی همچون منابع آب و خاک در عین فراوانی عامل نیروی کار در این مناطق علاوه بر ایجاد فشار روز افزون بر زمین‏های زراعی، موجب مهاجرت گسترده روستاییان و به تبع آن درگیر ساختن دیگر مناطق با مشکلات ناشی از این مهاجرت‏ها می‏شود. در چنین وضعیتی استقرار صنعت به ویژه در مناطقی که از قابلیت کافی در زمینه تولید کشاورزی برخوردار نیستند می‏تواند ابزاری مناسب برای تثبیت مکانی جمعیت روستایی و ارتقاء سطح شاخص‏های مختلف اقتصادی و اجتماعی همچون اشتغال، درآمد و برخورداری از امکانات بهداشتی، درمانی و آموزشی در عین صیانت از منابع طبیعی تجدید ناشونده همچون منابع آب و خاک باشد. نتایج این تحقیق نیز در بیشتر موارد مؤید این اثرات است. در عین حال برخی اثرات سوء زیست‏محیطی و در مواردی مهاجرتِ ناشی از توانمندی اقتصادی را نیز به عنوان وجه دیگر فرآیند مورد اشاره، نباید از نظر دور داشت.

کلمات کلیدی

, فعالیت‏های غیرزراعی, صنایع روستایی, توسعه پایدار (روستایی), تغییرات اقتصادی و اجتماعی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1015202,
author = {کرمانی, مهدی and بهروان, حسین and مصطفی ازکیا},
title = {بررسی تغییرات اقتصادی و اجتماعی در شیوه زندگی روستاییان به واسطه استقرار صنعت در مناطق روستایی؛ مورد مطالعه: مجتمع صنعتی و معدنی مس قلعه زری},
journal = {علوم اجتماعی},
year = {2009},
volume = {5},
number = {2},
month = {March},
issn = {2008-1383},
pages = {189--224},
numpages = {35},
keywords = {فعالیت‏های غیرزراعی، صنایع روستایی، توسعه پایدار (روستایی)، تغییرات اقتصادی و اجتماعی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تغییرات اقتصادی و اجتماعی در شیوه زندگی روستاییان به واسطه استقرار صنعت در مناطق روستایی؛ مورد مطالعه: مجتمع صنعتی و معدنی مس قلعه زری
%A کرمانی, مهدی
%A بهروان, حسین
%A مصطفی ازکیا
%J علوم اجتماعی
%@ 2008-1383
%D 2009

[Download]