پژوهشهای زراعی ایران, دوره (7), شماره (2), سال (2010-3) , صفحات (335-345)

عنوان : ( اثرات درجه حرارت بالا و مدت نگهداری بذر علف های هرز بر ماندگاری آنها درکود دامی )

نویسندگان: مهدی برومند نیا , محمدحسن راشدمحصل , مهدی پارسا , رضا قربانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مصرف کودهای دامی یکی از مهمترین راه‌های آلوده شدن مزارع و باغات به بذر علف‌های هرز به شمار می‌رود و دراین رابطه دما و رطوبت از مهمترین عوامل موثر برماندگاری بذور در کود دامی می‌باشند. به منظور بررسی تأثیر دما و مدت نگهداری بذر در کودهای دامی، برماندگاری بذر علف های هرز آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملأ تصادفی در 3 تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل دما در پنج سطح (25،40،50 ،60 و70 درجه سانتیگراد)، مدت نگهداری بذر در کود در شش سطح (25/0، 5/0،2 ،3، 5 و7 روز)، گونه های علف های هرز(تاج خروس ریشه قرمز، فالاریس مینور، سلمه تره و خاکشیر) و اثر وجود یا عدم وجود کود گاوی بودند. نتایج نشان دادند که در دمای C°50 در طی 5 روز نگهداری بذور در کود دامی، بذر همه گونه‌ها از بین رفتند. بذرهای سلمه تره در دمای C°60 به مدت 12 ساعت زنده ماندند. همچنین دما باعث کاهش متوسط زمان جوانه زنی بذور گردید. بین گونه‌ها از نظر تحمل دما و مدت نگهداری در کود اختلاف معنی‌داری مشاهده شد، که می‌تواند ناشی از تفاوت در خصوصیات ساختمانی و فیزیولوژیکی بذور باشد. بطور کلی دربین گونه ها از نظر تحمل دما و مدت نگهداری در کود دامی، سلمه تره مقاوم‌ترین و خاکشیر حساس‌ترین گونه بودند.

کلمات کلیدی

, تاج خروس, خاکشیر, سلمه تره , فالاریس, کمپوست, کود دامی, متوسط زمان جوانه زنی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1015219,
author = {مهدی برومند نیا and راشدمحصل, محمدحسن and پارسا, مهدی and قربانی, رضا},
title = {اثرات درجه حرارت بالا و مدت نگهداری بذر علف های هرز بر ماندگاری آنها درکود دامی},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2010},
volume = {7},
number = {2},
month = {March},
issn = {2008-1472},
pages = {335--345},
numpages = {10},
keywords = {تاج خروس، خاکشیر، سلمه تره ، فالاریس، کمپوست، کود دامی، متوسط زمان جوانه زنی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثرات درجه حرارت بالا و مدت نگهداری بذر علف های هرز بر ماندگاری آنها درکود دامی
%A مهدی برومند نیا
%A راشدمحصل, محمدحسن
%A پارسا, مهدی
%A قربانی, رضا
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2010

[Download]