حدیث پژوهی, دوره (1), شماره (1), سال (2009-7) , صفحات (45-62)

عنوان : ( بررسی وارزیابی دواصطلاح مقارَب الحدیث و مقارِب الحدیث دردانش جرح و تعدیل )

نویسندگان: مهدی جلالی , فاطمه حاجی اکبری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

حدیث به طورمتعارف،دربردارنده دوعنصراساسی متن وسند است... یکی ازاصطلاحات جرح وتعدیل،اصطلاح مقارب الحدیث است که درباره معناودلالت آن برجرح یاتعدیل بررسی نموده وکوشیده ایم حدوددلالت ووزن رجالی آن راترسیم نماییم.

کلمات کلیدی

, حدیث, سند, نقدخارجی, علم رجال, جرح وتعدیل, مقارب الحدیث
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1015220,
author = {جلالی, مهدی and حاجی اکبری, فاطمه},
title = {بررسی وارزیابی دواصطلاح مقارَب الحدیث و مقارِب الحدیث دردانش جرح و تعدیل},
journal = {حدیث پژوهی},
year = {2009},
volume = {1},
number = {1},
month = {July},
issn = {2008-6547},
pages = {45--62},
numpages = {17},
keywords = {حدیث،سند،نقدخارجی،علم رجال،جرح وتعدیل،مقارب الحدیث},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی وارزیابی دواصطلاح مقارَب الحدیث و مقارِب الحدیث دردانش جرح و تعدیل
%A جلالی, مهدی
%A حاجی اکبری, فاطمه
%J حدیث پژوهی
%@ 2008-6547
%D 2009

[Download]