آب و خاک, دوره (23), شماره (4), سال (2009-12) , صفحات (1-15)

عنوان : ( بررسی رد پای اکولوژیک آب در بخش کشاورزی ایران )

نویسندگان: اعظم عربی یزدی , امین علیزاده , فرشاد محمدیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

عدم توازن بین عرضه و تقاضای آب در کشور مدیریت منابع آب را، بخصوص در بخش کشاورزی، با چالش روبرو ساخته است. در این ارتباط مبادلات بین المللی محصولات کشاورزی و جابجائی آب نهفته در آن ها که به آن آب مجازی گفته می شود می تواند یکی از راه کارهای مدیریت آب باشد. مبادلات آب مجازی برای هر کشور باید براساس بهینه سازی و در نظر گرفتن سیاست های اجتماعی – اقتصادی و مزیت های اقلیمی آن کشور صورت گیرد. برای این منظور قبل از هر گونه برنامه ریزی لازم است بر اساس الگوهای غذایی و مصرف مورد قبول کشور، رد پای اکولوژیک آب محاسبه شود و مشخص گردد که برای جمعیت کشور از نظر تأمین مواد غذائی و رفع آلودگی های حاصل از مصرف آن ها به چه میزان آب مورد نیاز است. در این مقاله رد پای اکولوژیک آب بر مبنای داده های صادرات و واردات مواد غذایی در سال 1385 محاسبه شده است. نتایج نشان می دهد که رد پای اکولوژیک آب کشور در سال مذکور 104 میلیارد مترمکعب بوده است. در سال 1385 کشور با واردات خالص آب مجازی و کسر صادرات آب مجازی بدون در نظر گرفتن راندمان آبیاری 12 و بر مبنای راندمان آبیاری 60 درصد 20 میلیارد مترمکعب از منابع آب داخلی خود را ذخیره کرده است که اگر قرار بود این مقدار محصول در داخل کشور تهیه شود لازم بود 112 میلیارد آب در کشاورزی مصرف شود که چنین مقداری در دسترس نمی باشد.

کلمات کلیدی

, آب مجازی , صادرات , واردات , رد پای آب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1015232,
author = {عربی یزدی, اعظم and علیزاده, امین and محمدیان, فرشاد},
title = {بررسی رد پای اکولوژیک آب در بخش کشاورزی ایران},
journal = {آب و خاک},
year = {2009},
volume = {23},
number = {4},
month = {December},
issn = {2008-4757},
pages = {1--15},
numpages = {14},
keywords = {آب مجازی ، صادرات ، واردات ، رد پای آب},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی رد پای اکولوژیک آب در بخش کشاورزی ایران
%A عربی یزدی, اعظم
%A علیزاده, امین
%A محمدیان, فرشاد
%J آب و خاک
%@ 2008-4757
%D 2009

[Download]