مجله علوم زراعی ایران, دوره (11), شماره (1), سال (2009-5) , صفحات (67-81)

عنوان : ( اثر الگوی کاشت و تراکم بر رشد، عملکردو اجزای عملکرد ذرت دانه ای در شرایط رقابت با علف هرز تاج خروس )

نویسندگان: علیرضا برخی , محمدحسن راشدمحصل , مهدی نصیری محلاتی , سید محسن حسینی , شهروز موذن ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اثر الگوی کاشت و تراکم بر رشد، عملکردو اجزای عملکرد ذرت دانه ای در شرایط رقابت با علف هرز تاج خروس

کلمات کلیدی

, کاشت, تاج خروس, تراکم, ذرت, رقابت, علف هرز.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1015234,
author = {علیرضا برخی and راشدمحصل, محمدحسن and نصیری محلاتی, مهدی and سید محسن حسینی and شهروز موذن},
title = {اثر الگوی کاشت و تراکم بر رشد، عملکردو اجزای عملکرد ذرت دانه ای در شرایط رقابت با علف هرز تاج خروس},
journal = {مجله علوم زراعی ایران},
year = {2009},
volume = {11},
number = {1},
month = {May},
issn = {1562-5540},
pages = {67--81},
numpages = {14},
keywords = {کاشت، تاج خروس، تراکم، ذرت،رقابت، علف هرز.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر الگوی کاشت و تراکم بر رشد، عملکردو اجزای عملکرد ذرت دانه ای در شرایط رقابت با علف هرز تاج خروس
%A علیرضا برخی
%A راشدمحصل, محمدحسن
%A نصیری محلاتی, مهدی
%A سید محسن حسینی
%A شهروز موذن
%J مجله علوم زراعی ایران
%@ 1562-5540
%D 2009

[Download]