اقتصاد کشاورزی, دوره (1), شماره (2), سال (2007-11) , صفحات (195-207)

عنوان : ( تعیین اثرات تغییر قیمت شیر بر رفاه تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و پیش بینی آن )

نویسندگان: محمود دانشورکاخکی , علی اکبر سروری , سید مهریار صدرالاشرافی , حکیمه هاتف ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تغییر رفاه اقتصادی یکی از پارامترهایی است که در هنگام لحاظ کردن سیاستهای اقتصادی مورد نظر سیاستمداران می باشد. تغییرات قیمت یکی از عوامل تأثیرگذار بر رفاه اقتصادی جامعه می باشد . تغییر قیمت هر محصول از طرفی موجب تغییر میزان تولید و رفاه تولیدکنندگان و از طرف دیگر موجب تغییر میزان مصرف و رفاه مصرف کنندگان می شود. شیر به دلیل اهمیت آن در تغذیه و امنیت غذایی جامعه و همچنین اهمیت ایجاد اشتغال و د رآمد برای تولیدکنندگان آن، محصولی است که همواره مورد حمایت دولت بوده و م ی باشد . در 1338 پس از - مطالعه حاضر برای تعیین میزان تغییرات رفاه تولیدکنندگان و مصرف کنندگان برای دوره 82 10 و 20 درصدی قیمت شیر مورد ، تخمین توابع عرضه و تقاضای شیر، میزا ن تغییرات رفاه در اثر تغییرات 5 1383 مورد - ارزیابی قرار گرفت . همچنین سپس این تغییرات رفاه به کمک چند روش پی ش بینی برای دوره 90 پیش بینی قرار گرفت . نتایج نشان م ی دهد که در اثر افزایش قیمت شیر رفاه تولیدکنندگان افزایش و رفاه مصرف کنندگان کاهش می یابد. نکته لازم به ذکر این است که در اثر این تغییرات همواره تغییرات (افزایش ) رفاه تولیدکنندگان بیش از تغییرات (کاهش) رفاه مصرف کنندگان می باشد . همچنین بر اساس میزان خطای برآوردی روشهایBrown ، ARIMA و Holt روشهای مناسبتری م یباشند.

کلمات کلیدی

, شیر , تغییرات رفاه , پیش بینی, قیمت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1015239,
author = {دانشورکاخکی, محمود and علی اکبر سروری and سید مهریار صدرالاشرافی and حکیمه هاتف},
title = {تعیین اثرات تغییر قیمت شیر بر رفاه تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و پیش بینی آن},
journal = {اقتصاد کشاورزی},
year = {2007},
volume = {1},
number = {2},
month = {November},
issn = {2008-5524},
pages = {195--207},
numpages = {12},
keywords = {شیر ، تغییرات رفاه ، پیش بینی، قیمت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیین اثرات تغییر قیمت شیر بر رفاه تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و پیش بینی آن
%A دانشورکاخکی, محمود
%A علی اکبر سروری
%A سید مهریار صدرالاشرافی
%A حکیمه هاتف
%J اقتصاد کشاورزی
%@ 2008-5524
%D 2007

[Download]