ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران , 2007-10-30

عنوان : ( تعین قیمت تمام شده و سطح سربسر تولید شیر : مطالعه موردی استان خراسان )

نویسندگان: حکیمه هاتف , علی اکبر سروری , محمود دانشورکاخکی , سید مهریار صدرالاشرافی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بخش دامپروری همواره بعنوان یکی مهم ترین زیر بخشهای اقتصادی کشاورزی مورد توجه بوده است. و با توجه به اهمیت و رابطه تنگاتنگ آن با کل بخش کشاورزی و همچنین تامین بخش مهمی از مواد اولیه صنایع غذائی و سایر صنایع جانبی کشاورزی ضورت دارد که از نظر سنجش اقتصاد تولید برای محصول مهمی مانند شیر سطح یا نقطه سربسر تولید مورد محاسبه قرار گیرد. بر اساس داده های جمع آوری شده در سطح استان خراسان بزرگ نتایج این مطالعه بیانگر آنست که قیمت تمام شده و سطح سربسر تولید شیر در دامداریهای صنعتی بیشتر از سایر دامداریها میباشد.

کلمات کلیدی

, قیمت تمام شده, سطح سربسر, شیر, خراسان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1015241,
author = {حکیمه هاتف and علی اکبر سروری and دانشورکاخکی, محمود and سید مهریار صدرالاشرافی},
title = {تعین قیمت تمام شده و سطح سربسر تولید شیر : مطالعه موردی استان خراسان},
booktitle = {ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران},
year = {2007},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {قیمت تمام شده، سطح سربسر، شیر، خراسان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعین قیمت تمام شده و سطح سربسر تولید شیر : مطالعه موردی استان خراسان
%A حکیمه هاتف
%A علی اکبر سروری
%A دانشورکاخکی, محمود
%A سید مهریار صدرالاشرافی
%J ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
%D 2007

[Download]