پ‍ژوهشهای مشاوره, دوره (7), شماره (26), سال (2008-8) , صفحات (117-128)

عنوان : ( بررسی رابطه میزان عزت نفس و ترتیب تولد در دانشجویان دختر دانشگاه فردوسی مشهد )

نویسندگان: بهرامعلی قنبری هاشم آبادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پ‍وهش حاضر با هدف بررسی رابطه میزان عزت نفس و ترتیب تولد دانشجویان دختر دانشگاه فردوسی مشهد انجام شده است - در این پ‍وهش نمونه مورد بررسی 375 نفر دانشجوی دختر شاغل به تحصیل در نیمسال دوم سال تحصیلی 84-85 می باشند که به صورت تصادفی انتخاب شده اند . روش پ‍وهش از نوع زمینه یابی می باشد .

کلمات کلیدی

, عزت نفس , ترتیب تولد , دانشجویان دختر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1015245,
author = {قنبری هاشم آبادی, بهرامعلی},
title = {بررسی رابطه میزان عزت نفس و ترتیب تولد در دانشجویان دختر دانشگاه فردوسی مشهد},
journal = {پ‍ژوهشهای مشاوره},
year = {2008},
volume = {7},
number = {26},
month = {August},
issn = {2008-1634},
pages = {117--128},
numpages = {11},
keywords = {عزت نفس - ترتیب تولد - دانشجویان دختر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی رابطه میزان عزت نفس و ترتیب تولد در دانشجویان دختر دانشگاه فردوسی مشهد
%A قنبری هاشم آبادی, بهرامعلی
%J پ‍ژوهشهای مشاوره
%@ 2008-1634
%D 2008

[Download]