پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2010-05-04

عنوان : ( تحلیل ایمنی ستونهای بتن مسلح از جنس مواد غیر قطعی با درنظر گرفتن رفتار غیرخطی و اثر محصورشدگی )

نویسندگان: فرزاد شهابیان مقدم , مرتضی شیخی ازغندی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از معیار های بررسی کارآیی یک عضو بتن مسلح، قابلبیت شکل پذیری است که بر اساس آن می توان ضابطه طراحی عضو را تعریف کرد. به علت عدم قطعیت های موجود در کمیت های موثر در تحلیل و طراحی سازه ها، لازم است که عامل های شکل پذیری مانند حد جابجایی و یا انحنای سازه به صورت غیر قطعی (تصادفی) در نظر گرفته شوند. برای این کار، در این مقاله کمیت های موثر در تعیین عامل های شکل پذیری سازه شامل مقاومت فشاری بتن، مدول الاستیسیته بتن، کرنش نهایی بتن، حدجاری شدن فولاد و کرنش نهایی فولاد به صورت تصادفی در نظر گرفته می شوند. برای شبیه‌‌سازی کمیت های تصادفی از روش مونت کارلو استفاده می گردد. نتایج تحلیل احتمال اندیشانه با نتایج حاصل از تحلیل یقین اندیشانه که در آن مقدار میانگین متغیرهای تصادفی مبنای محاسبات قرار می گیرد، مقایسه می شوند و احتمال خرابی ستونهای بتن مسلح با در نظر گرفتن رفتار غیرخطی و اثر محصور شدگی تعیین می گردد.

کلمات کلیدی

, کلمات کلیدی: ستون بتن مسلح, رفتار غیرخطی, تحلیل احتمال اندیشانه, روش مونت کارلو.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1015274,
author = {شهابیان مقدم, فرزاد and شیخی ازغندی, مرتضی},
title = {تحلیل ایمنی ستونهای بتن مسلح از جنس مواد غیر قطعی با درنظر گرفتن رفتار غیرخطی و اثر محصورشدگی},
booktitle = {پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران},
year = {2010},
location = {ايران},
keywords = {کلمات کلیدی: ستون بتن مسلح، رفتار غیرخطی، تحلیل احتمال اندیشانه، روش مونت کارلو.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل ایمنی ستونهای بتن مسلح از جنس مواد غیر قطعی با درنظر گرفتن رفتار غیرخطی و اثر محصورشدگی
%A شهابیان مقدم, فرزاد
%A شیخی ازغندی, مرتضی
%J پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
%D 2010

[Download]