آبیاری و زهکشی ایران, دوره (2), شماره (3), سال (2009-10) , صفحات (50-59)

عنوان : ( بررسی تغییرات مکانی حداکثر بارش محتمل 24 ساعته در حوضه آبریز قره قوم )

نویسندگان: مجتبی شفیعی , بیژن قهرمان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از بزرگترین مشکلات در هیدرومتئورولوژی تخمین مقدار معقول حداکثر بارش محتمل (PMP) برای دوره های مختلف است که انتظار می رود در نقطه یا سطحی اتفاق افتد. هرشفیلد یک روش آماری برای برآورد PMP بر اساس معادله عمومی تناوب ارائه کرده است. بررسی های متعددی بر روی ضریب فراوانی این روش صورت گرفته است ولی هنوز هم منجر به برآوردهای بالایی از PMP می شود. این مقاله ضریب فراوانی روش هرشفیلد را بر اساس آمار محلّی حوضه آبریز قره قوم با مساحت44491 کیلومترمربع تحلیل کرده است. روش گشتاورهای خطی همگنی 57 ایستگاه باران سنجی حوضه را تائید کرد. بر این اساس ضریب فراوانی رابطه هرشفیلد برابر 63/7 بدست آمد که با تحقیقات مشابه در حوضه اترک و همچنین کشور مالزی هماهنگی دارد. سپس حداکثر بارش محتمل 24 ساعته در ایستگاه های حوضه محاسبه و مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت منحنی های هم مقدار حداکثر بارش محتمل 24 ساعته حوضه جهت نشان دادن توزیع مکانی آن در حوضه مذکور ترسیم گردید.

کلمات کلیدی

, حداکثر بارش محتمل, ضریب فراوانی, گشتاورهای خطی, حوضه قره
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1015275,
author = {شفیعی, مجتبی and قهرمان, بیژن},
title = {بررسی تغییرات مکانی حداکثر بارش محتمل 24 ساعته در حوضه آبریز قره قوم},
journal = {آبیاری و زهکشی ایران},
year = {2009},
volume = {2},
number = {3},
month = {October},
issn = {2008-7942},
pages = {50--59},
numpages = {9},
keywords = {حداکثر بارش محتمل، ضریب فراوانی، گشتاورهای خطی، حوضه قره قوم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تغییرات مکانی حداکثر بارش محتمل 24 ساعته در حوضه آبریز قره قوم
%A شفیعی, مجتبی
%A قهرمان, بیژن
%J آبیاری و زهکشی ایران
%@ 2008-7942
%D 2009

[Download]