تولید گیاهان زراعی, دوره (2), شماره (4), سال (2010-2) , صفحات (55-70)

عنوان : ( اثرات خوسرمایی بر تحمل به سرمای گندم (Triticum aestivum) تحت شرایط آزمایشگاهی )

نویسندگان: احمد نظامی , حمیدرضا خزاعی , هما عزیزی , سمانه نجیب نیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سرمای شدید سبب بروز خسارت در گندم شده و رشد و عملکرد آن را تحت تأثیر قرار می دهد، لذا این آزمایش با هدف بررسی تحمل به یخ زدگی 29 ژنوتیپ گندم در شرایط کنترل شده اجرا شد. تیمار خوسرمایی (در دو سطح خوسرمایی و عدم خوسرمایی) به عنوان عامل اصلی و ترکیب دما (صفر، 4- ،8- ، 12- و 16- درجه سانتی‌گراد) و ژنوتیپ به صورت فاکتوریل در نظر گرفته شدند. چهار هفته پس از اعمال تیمار یخ زدگی درصد بقاء، وزن خشک و ارتفاع گیاهان در شرایط گلخانه اندازه گیری شد. درصد بقاء، وزن خشک و ارتفاع گیاهان گندم بطور معنی داری (P<0.001) تحت تأثیر تیمار یخ زدگی قرار گرفت. با کاهش دما به کمتر از 8- درجه سانتی گراد درصد بقاء گندم کاهش معنی داری داشت. خوسرمایی سبب تخفیف اثرات یخ زدگی شد، به صورتی که در دمای 12- درجه سانتی گراد در شرایط عدم خوسرمایی وزن خشک بوته 1/72 میلی گرم بود، درحالیکه در شرایط خوسرمایی به 9/144 میلی گرم رسید. میزان LT50 در 14 ژنوتیپ کمتر از 15- درجه سانتی گراد و در 15 ژنوتیپ بالاتر از 15- درجه سانتی گراد بود. در بین ژنوتیپ های مورد مطالعه ژنوتیپ های الموت، بزوستایا، فلات، گلنسون و MV-17 تحمل به سرمای بالاتری را نسبت به سایر ژنوتیپ ها داشتند. جهت تأیید تحمل به سرمای ژنوتیپ های مورد مطالعه، انجام آزمایشهای تکمیلی در شرایط کنترل شده و مزرعه مفید خواهد بود.

کلمات کلیدی

, ارتفاع بوته, درصد بقاء, دمای 50 درصد کشندگی, دمای کاهنده 50 درصد وزن خشک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1015277,
author = {نظامی, احمد and خزاعی, حمیدرضا and عزیزی, هما and نجیب نیا, سمانه},
title = {اثرات خوسرمایی بر تحمل به سرمای گندم (Triticum aestivum) تحت شرایط آزمایشگاهی},
journal = {تولید گیاهان زراعی},
year = {2010},
volume = {2},
number = {4},
month = {February},
issn = {2008-739X},
pages = {55--70},
numpages = {15},
keywords = {ارتفاع بوته، درصد بقاء، دمای 50 درصد کشندگی، دمای کاهنده 50 درصد وزن خشک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثرات خوسرمایی بر تحمل به سرمای گندم (Triticum aestivum) تحت شرایط آزمایشگاهی
%A نظامی, احمد
%A خزاعی, حمیدرضا
%A عزیزی, هما
%A نجیب نیا, سمانه
%J تولید گیاهان زراعی
%@ 2008-739X
%D 2010

[Download]