پنجمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان , 2010-05-12

عنوان : ( مقایسة معیارهای انتخاب همسر در دانشجویان سال اوّل و دانشجویان سال سوم و بالاتر دانشگاه فردوسی مشهد در سال تحصیلی 1388 )

نویسندگان: ابوالفضل غفاری , علی تیرگانی , علیرضا سنائی پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش حاضر در صدد بررسی و شناخت میزان، حدود و قلمروی تغییرات ایجاد شده در معیارهای انتخاب همسر در طی دوران دانشجویی است. این هدف از طریق مقایسة معیارهای انتخاب همسر در دانشجویان دختر و پسر ورودی جدید با دانشجویان دختر و پسر سال سوم و بالاتر، انجام شد. به این منظور تعداد 600 نفر دانشجوی دختر و پسر سال اول(ورودی سال 1388) با دانشجویان سال سوم و بالاتر(ورودی 1385 و قبل از آن)، با حجم تقریباً برابر از بین دانشجویان دانشگاه فردوسی انتخاب شدند و پرسش نامه محقق ساخته ای که روایی و پایایی آن از طریق اجرای مقدماتی و با استفاده از نظر متخصصان و محاسبۀ آلفای کرونباخ، اندازه گیری شد، محاسبه گردید. معیارهای مورد مقایسه در تحقیق حاضر عبارتند از؛ عوامل خانوادگی، عوامل فرهنگی - اجتماعی ، معیارهای روانشناختی، معیارهای فیزیکی و جسمی و معیارهای مذهبی – اعتقادی. تحلیل داده ها از طریق اجرای آزمونt مستقل بین دو گروه نشان داد که از بین معیارهای مذکور تنها در زمینه معیارهای فیزیکی و جسمی و نیز معیارهای اعتقادی- مذهبی بین دانشجویان ورودی سال اول با دانشجویان ورودی سال آخر تفاوت آماری معناداری وجود دارد. در سایر عوامل بین دو گروه تفاوت قابل ملاحظه ای وجود ندارد. اما تفاوت های به دست آمده بین دو گروه در بعد معیارهای فیزیکی به این صورت بود که دانشجویان ورودی جدید اهمیت بیشتری برای معیارهای فیزیکی و جسمانی(زیبایی، جذابیت، تناسب اندام و غیره) نسبت به دانشجویان سال آخر قائل بودند. (1.933 t=و 491.545 df= در سطح آلفای 95 درصد 05/0> p). همچنین در بعد معیارهای مذهبی و اعتقادی ملاحظه گردید که دانشجویان ورودی جدید نسبت به همتایان ورودی قدیم خود اهمیت بیشتری برای عوامل مذهبی قائل هستند؛ این بدان معناست که سیر نزولی کاسته شدن از اهمیت معیارهای دینی و اعتقادی در دانشگاه وجود دارد.( 4.691= t و 543.515= df در سطح آلفای 99 درصد 01/0 > p)

کلمات کلیدی

, دانشگاه, دانشجو, معیار, انتخاب همسر, ازدواج
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1015292,
author = {غفاری, ابوالفضل and تیرگانی, علی and سنائی پور, علیرضا},
title = {مقایسة معیارهای انتخاب همسر در دانشجویان سال اوّل و دانشجویان سال سوم و بالاتر دانشگاه فردوسی مشهد در سال تحصیلی 1388},
booktitle = {پنجمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {دانشگاه، دانشجو، معیار، انتخاب همسر، ازدواج},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسة معیارهای انتخاب همسر در دانشجویان سال اوّل و دانشجویان سال سوم و بالاتر دانشگاه فردوسی مشهد در سال تحصیلی 1388
%A غفاری, ابوالفضل
%A تیرگانی, علی
%A سنائی پور, علیرضا
%J پنجمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان
%D 2010

[Download]