پنجمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان , 2010-05-12

عنوان : ( بررسی مقایسه ای علل مشروطی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد در اولین سال ورود )

نویسندگان: ابوالفضل غفاری , حسین باقری , فاطمه محمدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی علل مشروطی دانشجویان در اولین سال ورود به دانشگاه، دانشجویان مشروطی و موفق دانشکده های مختلف به پرسشنامه علل افت تحصیلی پاسخ می دهند. متغیرهای مداخله گر مانند جنسیت، موقعیت اجتماعی- اقتصادی، بیماری های جسمی و روانی، پیشینه تحصیلی کنترل خواهد شد. روش مطالعۀ این تحقیق توصیفی و از نوع علی ـ مقایسه‌ای(پس رویدادی) است. جامعه آماری این پژوهش تمام دانشجویان دختر و پسر(نوبت اول و نوبت دوم) ورودی سال تحصیلی 1387-1388 دانشگاه فردوسی مشهد هستند که دو ترم متوالی مشروط شده اند و دانشجویان ورودی سال تحصیلی 1387-1388 دانشگاه فردوسی مشهد که دارای بالاترین معدل ها در بین هم رشته ای های خود می باشند. نمونه گیری برای دانشجویان مشروطی به شیوۀ سرشماری و برای دانشجویان موفق، به صورت خوشه ای(پنج نفر از بالاترین معدل ها در هر دانشکده) صورت خواهد گرفت. تعداد تقریبی نمونه، صد نفر و شامل دو گروه می باشد. گروه اول، حدود پنجاه نفر از دانشجویان ورودی 1387 دانشگاه فردوسی مشهد که در دو ترم متوالی اول و دوم سال تحصیلی 1387ـ1388 مشروط شده‌اند؛ گروه دوم حدود پنجاه نفر از دانشجویان ورودی 1387 دانشگاه فردوسی مشهد که در دو ترم متوالی اول و دوم سال تحصیلی 1387ـ1388 دارای بالاترین معدل در بین هم رشته ای های خود بوده اند. آزمون‌های مورد استفاده، پرسشنامۀ محقق ساخته برای سنجش علل افت تحصیلی و GHQ برای سنجش سلامت روان خواهد بود. از روش های آماری مقایسۀ میانگین ها(T-test)، رگرسیون و تحلیل واریانس برای تحلیل داده ها، استفاده خواهد شد.

کلمات کلیدی

, دانشجو, مشروطی, آسیب شناسی, افت تحصیلی, موفقیت تحصیلی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1015293,
author = {غفاری, ابوالفضل and باقری, حسین and محمدی, فاطمه},
title = {بررسی مقایسه ای علل مشروطی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد در اولین سال ورود},
booktitle = {پنجمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {دانشجو، مشروطی، آسیب شناسی، افت تحصیلی، موفقیت تحصیلی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی مقایسه ای علل مشروطی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد در اولین سال ورود
%A غفاری, ابوالفضل
%A باقری, حسین
%A محمدی, فاطمه
%J پنجمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان
%D 2010

[Download]