پنجمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان , 2010-05-12

عنوان : ( مقایسة تأثیر کارگاه های آموزشی مهارت های تحصیلی در دانشجویان ( قوی و ضعیف ) )

نویسندگان: ابوالفضل غفاری , فریبا مفرد , راضیه حافظشعرباف ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، نشان دادن نقش و تأثیر مثبت آشنایی با مهارت های تحصیلی شامل مهارت های مطالعه و یادگیری، برنامه ریزی تحصیلی، مدیریت زمان و مهارت های فراشناخت در پیش گیری از افت تحصیلی در دانشگاه بر اساس مدل دمبو(Myron H. Dembo) می باشد. فرضیه اصلی این است که برگزاری کارگاه های آموزشی مهارت های تحصیلی، در پیش گیری از مشروطی مجدد مؤثر است. این تحقیق از نوع شبه آزمایشی(نیمه تجربی) است. جامعه آماری شامل تمام دانشجویان دختر و پسر(نوبت اول و نوبت دوم) دانشگاه فردوسی مشهد است که دارای حداقل یک ترم مشروطی می باشند و در سال تحصیلی 1387-1388 به تحصیل مشغول هستند. تعداد تقریبی نمونه، 100 نفر و شامل دو گروه می باشد. گروه اول، حدود 50 نفر از دانشجویان ورودی 1387 دانشگاه فردوسی مشهد که دارای سابقة‌ مشروطی هستند و در کارگاه های آموزشی پیش بینی شده شرکت فعال خواهند داشت؛ گروه دوم حدود 50 نفر از دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد که دارای سابقة‌ مشروطی هستند اما در کارگاه های آموزشی شرکت نداشته اند. کارگاه های آموزشی مهارت های تحصیلی شامل مهارت خودآگاهی و هدف گزاری، آشنایی با رشته تحصیلی، شرایط ادامه تحصیل، چالش های رشته تحصیلی، بازار و فرصت های شغلی آینده، برنامه ریزی درسی و هماهنگی با فعالیت های فوق-برنامه، مدیریت زمان، شناخت شرایط وروش های مطالعه، مهارت های فراشناختی و سیستم پردازش اطلاعات، شرایط یادگیری، آسیب شناسی مطالعه و علل عدم تمرکز، کلاس های رفع اشکال و غنی سازی، یادگیری مشارکتی، سرعت در مطالعه، حافظه و فراموشی، تمرکز و یادداشت برداری، انگیزۀ تحصیلی، آشنایی با تفکرات معیوب و تحریف های شناختی، و ‌راهکارهای کاهش اضطراب امتحان خواهد بود. به علاوه در صورت نیاز مداخله های درمانی و مشاوره های فردی و گروهی، ارائۀ کمک های مددکاری و حمایتی، مکاتبات اداری و آموزشی، آموزش مهارت های زندگی و کارگاه های رشد شخصی(افزایش عزت نفس و اعتماد به نفس) نیز پیشنهاد خواهد شد. نمونه گیری برای گروه مداخله، از طریق دعوت از دانشجویان مشروطی و نیز به شیوة در دسترس برای دانشجویان مشروطی که به مرکز مشاورۀ دانشجویی مراجعه و در کارگاه های آموزشی مهارت های تحصیلی نام نویسی خواهند کرد انجام می شود. گروه گواه به صورت تصادفی نظام دار و بر اساس فهرست دانشجویان مشروطی انجام خواهد شد. آزمون مورد استفاده، پرسشنامۀ محقق ساخته برای سنجش مهارت های تحصیلی آموزش داده شده در کارگاه آموزشی خواهد بود. از روش آماری مقایسۀ میانگین ها برای نمرات دو گروه در پرسشنامه و نیز معدل نیم سال تحصیلی اول سال 1388-1389، ‌استفاده خواهد شد.

کلمات کلیدی

, دانشجو, ‌ مشروطی, کارگاه آموزشی, مهارت های تحصیلی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1015296,
author = {غفاری, ابوالفضل and مفرد, فریبا and راضیه حافظشعرباف},
title = {مقایسة تأثیر کارگاه های آموزشی مهارت های تحصیلی در دانشجویان ( قوی و ضعیف )},
booktitle = {پنجمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {دانشجو،‌ مشروطی، کارگاه آموزشی، مهارت های تحصیلی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسة تأثیر کارگاه های آموزشی مهارت های تحصیلی در دانشجویان ( قوی و ضعیف )
%A غفاری, ابوالفضل
%A مفرد, فریبا
%A راضیه حافظشعرباف
%J پنجمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان
%D 2010

[Download]